Amapolisa asamkele isigwebo esinikwe uPanayiotou

UMkomishinala wamapolisa kwiphondo leMpum Koloni uNjengele Liziwe Ntshinga usamkele isigwebo sobomi ejele esithiwe nkaa kusomashishini waseBhayi uChristopher Panayiotou. UPanayiotou ugwetywe kwinkundla ephakamileyo yaseBhayi ngoLwesihlanu ekunye nowayencedisana nabo uZolani Sibeko kwakunye noSinethemba Nembembe ngokuthi bagwinte unkosikazi wakhe uJayde Panayiotou (28) ngoTshazimpuzi ka2015. UNtshinga uncome bonke oogxa bakhe kuquka negunya-bantu lezotshutshiso abasebenze nzima ukuqinisekisa esi sigwebo.

Ukugwintwa kukaJayde kwakungomhla wamashumi ambini ananye kwekaTshazimpuzi ngentseni ewayelinde imoto emthathayo ukuya esikolweni ewayehlohla kuso eTinarha. UJayde wagqityelwa ngaloontseni esalindile eKabega Park emva koko waduka. Amapolisa axelelwa kwangoko ngokuduka kwakhe aqalisa ukukhangela encediswa ngabahlali kanti kungethuba exhwilwe ngamadoda awayethunywe ngumyeni wakhe uChristopher. Ingxelo ephuma kumapolisa ithi umzimba kaJayde wabhaqwa ngosuku olulandelayo kwihlathi laKwanobuhle sele enamanxeba amathathu okudutyulwa entloko, esifubeni nasengalweni. Ngomhla wokuqala kwekaCanzibe 2015 babe sele bebathathu abarhanelwa ababanjiweyo kuquka kubo nomyeni wakhe ze bagcinwa eziseleni, ababini babanjwa mva.  

Kwinyanga yoMsintsi ngo2016 omnye wabarhanelwa uSizwezakhe Vumazonke (30) wabhubha ebhubhela kwisibhedlele iLivingstone esiseBhayi ngethuba elindele uvavanyo enkundleni. NgoLwesihlanu (namhlanje) inkundla ephakamileyo eBhayi  iwise isigwebo kubarhanelwa uChristopher (31) apho agwetyelwe ityala lokubulala wanikwa ubomi ethothoza eziseleni. UNembembe (28) ugwetywe ubomi, ngaphezulu yalishumi elinesihlanu leminyaka ngelokubulala nokuphanga. UZolani Sibeko (35) ufunyenwe enetyala lokupheka iyelenqe lokubulala nalapho agwetywe ishumi elinesihlanu (15). 

“Njengoko silungiselela ukungena kwiintsuku ezilishumi elinesithandathu zokulwa ukuxhatsazwa kwamanina kwakunye nabantwana, esi sigwebo sithumela umyalezo kubenzi bobubi ukuba ulwaphulo-mthetho asisokuze silunyamezele,” uvale ngelo uNtshinga.