Amapolisa asindise izigidi zeerandi zabafuyi

AMAPOLISA aseMpuma Koloni asindise imali engaphaya kwezigidi ezithathu zeerandi zemali engeyilahleko kubafuyi beli phondo ukuba imfuyo yabo ebiweyo ibingafunyenwanga.

Oku kuza emva kokuba ugqogqo lwamapolisa eMthatha, Ngcobo, Qumbu, Tsolo, Mqanduli, Flagstaff naseMbizana, phakathi kweyoMnga nyakenye ukuza kuthi ga ngoku, ebambe abarhanelwa abangamakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesixhenxe kulandela ukubiwa kweenkomo, iigusha, iibhokhwe namahashe.

Isithethi samapolisa aseMpuma Koloni uColonel Sibongile Soci, uthi zimalunga namakhulu amabini anamashumi amahlanu anesibini (252) iinkomo ezifunyenwe licandelo lokuphanda amatyala okubiwa kwemfuyo ze zibe ngamakhulu amabini aneshumi elinesibhozo (218) iigusha logama zingamakhulu amabini aneshumi elinesibini (212) iibhokhwe ezifumaneke kolu gqogqo. Amahashe afunyenweyo akwikhulu elinamashumi amabini anesithoba (129).

Xa iyonke le mfuyo ixabisa iR3.39 yezigidi zeerandi ngokwemali, xa kusetyenziswa umlinganiselo wokuthengiswa kwemfuyo eMpuma Koloni.

Abafuyi abalahlekelwe yimfuyo bacelwa ukuba batyelele izikiti zakuQumbu, kuTsolo, eFlagstaff naseMqanduli ukufanisa imfuyo yabo. Abafuyi kufuneka beze neempepha zasemapoliseni ukungqina ukuba babelwe imfuyo. Ukuba umfuyi uyitshisile (umbhalo) imfuyo yakhe, ucelwa ukuba eze nesiqinisekiso somtshiso lowo.

Umkomishinala wamapolisa aseMpuma Koloni uLieutenant General Liziwe Ntshinga, uthi ukubiwa kwemfuyo ngumba othathelwe ingqalelo ngamapolisa.

“Abafuyi abanezilwanyana ezimbalwa baxhomekeke kuzo ukuze baphile kumakhaya abo, yiyo le nto sigqibe kwelokuba sibe nephulo elikhethekileyo lokuqinisa umxakatho wethu wokulwa nokubiwa kwemfuyo,” utshilo uNtshinga.

Umfuyi olahlekelwe yimfuyo ucelwa ukuba atsalele uLieutenant Colonel Sello Rute, ongumcuphi, kule nombolo: 082 319 9257.