Amaqela abeke esweni ulwaluko aqhwatywele izandla!

Kunconywa amaqela azinikeleyo okubeka iliso ukuze asindise ubomi kunye nokunciphisa imingcipheko ngexesha lolwaluko lwehlobo lika2022.

IXesha leHlobo lolwaluko lowama2022 lidlulile, kunye nesiCwangcisoqhinga sokuBeka iliso kunye noNgenelelo (MIS) siphunyezwa ngaphandle kokusilela, ngokutsho kweNkosi uMpumalanga Gwadiso, uSihlalo weNdlu yeeNkokheli zeMveli neKhoi San eMpuma Koloni. Ixesha lehlobo lolwaluko liqale ngomhla wesine kweyeNkanga kunyaka ophelileyo laza laphela ngomhla weshumi elinesithathu kweyoMqungu kulo nyaka.

I-MIS, ngokokutsho kukaNkosi Gwadiso, yayikhokelwa nguMthetho we-Eastern Cape Customary Male Initiation Practice Act ongunombolo 5 ka2016 kunye noMthetho omtsha weCustomary Initiation Act onguNombolo 2 ka2021. Uvakalise ukuba iMIS ixhalabele ikakhulu ukukhuthaza ukhuseleko, ukunciphisa nokulawula abakhwetha. Iingxaki ezinxulumene nolwaluko, ukwenzakala, kunye nokufa, ukuthomalalisa uxinzelelo ezibhedlele, kunye nokunciphisa imingcipheko enxulumene neKhorona ngokuphunyezwa kwemithetho yeKhorona, ukuvavanywa kweKhorona, kunye novavanyo ngaphambi nangexesha lolwaluko.

“Siqhube iindibano zocweyo kuzo zonke izithili malunga nokusetyenziswa kwemigangatho yezempilo ngokwesiqhelo kubandakanywa iindima noxanduva lwabazali, abakhwetha, iingcibi kunye namakhankatha njengoko kuchaziwe kule Mithetho mibini.

“Bangaphezu kwama50 abongikazi abongezelelweyo abaqeshwe ngesivumelwano ukuba bancedise ekubekeni iliso kwizikolo zolwaluko. Bebonke bangama31791 abakhwetha abaye batyelelwa ngamaqela ethu okubeka iliso. Siyawabulela amaqela ethu ngokubonisa ukuzinikela rhoqo ngexesha lolwaluko lasebusika nasehlotyeni. Iinzame zabo zisaqhubeka nokwenza umahluko ekugcinweni kwesithethe sakudala solwaluko,” utshilo uNkosi Gwadiso.

UMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli (COGTA) eMpuma Koloni, uZolile Williams, ukugxekile ukubhubha kwabakhwetha abangamashumi amabini anesibini (22), esithi ngebeziphephile.

“Iqela lethu lesithili elibeka iliso liqhubekile nokubeka iliso, livavanya kwaye linyange abakhwetha ngoko nangoko kwizigulo ezingephi, amanxeba avulekileyo, ukudumba kwesikhumba kunye neemeko ezinxulumene nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Akukho mntwana kufuneka afele ehlathini kuba eli siko alibulali,” utshilo uMphathiswa uWilliams.

Ukwathe, ngaphandle nje kwetyala lokuzibulala eOR Tambo kunye nelokurhaxwa kwabakhwetha ababini eAlfred Nzo, oonobangela bokufa boyanyaniswa nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokungaphathwa kakubi kwamanxeba.

“Abakhwetha abasibhozo kwabalishumi ababhubhileyo eOR Tambo bebengekho mthethweni. Babini kuphela abakhwetha ababesemthethweni, omnye lityala lokuzibulala kunye nomnye onembali yokusebenzisa kakubi iziyobisi,” utshilo uMphathiswa uWilliams.

Uqhube wathi izikolo zolwaluko ngokungekho mthethweni maziphele kweli phondo lethu, kwaye lo Mthetho mawuqiniswe ngakumbi ukuze kufikelelwe kwiziphumo ezinqwenelekayo. Ukwathe abazali mabathathe uxanduva ngokupheleleyo ukuze kungabikho zingxelo zohlaselo, amanxeba okutsha, amabhoma atshisiweyo, ukuhlatywa, okanye ukutyhefelwa kokutya kubakhwetha.

UMphathiswa uWilliams ukwabongoze amapolisa ukuba akhawulezise uphando lwawo malunga nokusweleka okuxeliweyo.

“Siza kusebenzisana kakhulu namagosa akwiGunyabantu lezoTshutshiso ukuvala ikroba ukuze bonke abenzi bobuxoki batshutshiswe ngempumelelo ngaphandle kokusilela. Ukungathabathi nxaxheba kwabanye abazali kwikhonkco lotshutshiso kufuneka kujongwe ngokukhawuleza,” utshilo uMphathiswa uWilliams.