Amaqela ezopolitiko aphefumla kwintetho kaMasualle

Amalungu eEFF epalamente yaseBhisho uLitha Zibula kunye noSiyabulela PeterUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Amaqela ezopolitiko aphefumle ngentetho yobume bephondo ethe yenziwa yiNkulumbuso uPhumulo Masualle kwiveki ephelileyo. USithandiwe Velaphi uncokole neenkokeli zala maqela esiva izimvo zazo.

Thando Mpulu weUDM:

Bendingalindelanga ukuba athethe into entsha kuba sisembindini wexesha elimiselweyo leminyaka emihlanu. Siyi-UDM siyakwamkelwa ukubekelwa ecaleni kwemali ekwizigidi ezingamashumi amabini eerandi (R20m) ukuphuhlisa abantu abatsha kwezolimo.

Kodwa zikhona izinto esiqonda ukuba izishiye ngaphandle iNkulumbuso.

Xa siqwalasela umba wophuhliso lwamaphandle, sifumanisa ukuba iNkulumbuso iwubethe ngoyaba lo mba, uthethe nje ngezolimo kodwa akanaba banzi.

Kwakhona, lo rhulumente wephondo ulahlekelwa zibhiliyoni zeerandi kumabango wabantu abafuna imbuyekezo yemali kwisebe lezempilo, kodwa iNkulumbuso yakhetha ukutya tyum.

Bobby Stevenson weDA:

INkulumbuso itsho amatyeli kwintetho yayo ukuba iMpuma Koloni iphantsi kolawulo oluluqilima. Ukuba icinga njalo, makube iphila kwihlabathi layo yodwa.

Izinga lentswelo-ngqesho eMpuma Koloni lithe gqolo ngokukhula. Kwezemfundo, apho urhulumente wephondo achitha isiqingatha semali, iNkulumbuso ayikhange ithethe nto ingumhlahla-ndlela.

Bendicinga ukuba uyakubhengeza iinkqubo zokuphucula ezemfundo ngokuthi iinqununu zityikitye isivumelwano sokusebenza nesebe lezemfundo.

INkulumbuso ithetha ngoncedo kubantu abatsha kodwa ilibala eyona nto ibalulekileyo, eyokuba ulutsha lufikelele kumnatha wonxibelelwano (WiFi) ukuze luthabathe inxaxheba kwezoqoqosho. INkulumbuso ithetha ngeprojekthi yezamanzi eMzimvubu, kodwa ayitsho ukuba uqala nini umsebenzi.

Siyabulela Peter we-EFF:

Thina sidanile kuba besicinga ukuba iNkulumbuso izakuwuchaphazela umbandela wobuqhophololo, kodwa udlule nje engakhange anabe.

Futhi besicinga ukuba uzakuthetha ngezinga elibi lokuphumelela kwabo bafunda uGrade 12. INkulumbuso isixelela ngothotho lootitshala abarhoxayo emsebenzini, kodwa ayitsho ukuba izakulungiswa njani le meko.

Njengenkokeli, iNkulumbuso ayifanelanga kusixelela ngeengxaki kuphela koko isixelele ngomkhombandlela kwingxaki leyo. Siyiqhwabela izandla into yokwenziwa kwenxweme lokuloba eSajonisi.

Oscar Mabuyane weANC:

Siyayamkela intetho yeNkulumbuso. Le ntetho iyasibonisa ukuba umzamo omhle siyawuzama, kodwa ugqatso asikalufezi. Iyasimema ke iNkulumbuso ukuba sisebenzisane nayo sonke ukuze sithathe eli phondo silise phambili.

Sisembindini weminyaka emihlanu emiselweyo, kubalulekile ukuba izinto ebesithe siza kuzenza zibe kanti ziyenzeka.

INkulumbuso iyinikile ingxelo ngeprojekthi yamanzi eMzimvubu kwanolwakhiwo lwendlela eWild Coast. Sonwabe kakhulu yingxelo yeNkulumbuso.