AmaReservist ayakhala

Ndiyakubulisa Solezwe, sicela uncedo ithiwani into enjengalena: singamaReservist kaSAPS eMpuma Koloni.

Kudala savolontiya sineminyaka elishumi elinesibini, oko savolontiya akho mali siyifumanayo; asiqeshwa kusuke kuqeshwe abangaphandle. Asisafuni ukuba ngamapolisa noba singaziiSecurity kwaSAPS siyayifuna.

Kanti neCleaning asiyichasanga. Basuke benze izithembiso ezingavakaliyo, sisuke sibone unyaka uphela.. Ithiwani xa inje into? Into abayifunayo ngamandla ethu dololo ukusiqesha, akhonto singayaziyo.

– Okhathazekileyo, eQonce