Amasebe kaRhulumente abulala iilwimi zemveli

Ziyakhula iziganeko zokungathotyelwa komgaqo-siseko kunye nomthetho iUse of Official Languages Act ngokumayela namalungelo eelwimi.

Oku kuvele ngethuba kuqhutywa uvavanyo-zimvo liqumrhu lakwaPan South African Languages Board (PanSALB) neliqhubeka kwii-ofisi zakwa CSIR International Convention Centre ePitoli.

Olu vavanyo-zimvo luqhutywe njengenxalenye yephulo i28 Days of Language Activism Campaign, nejoliswe ukubeka imehlo kwanokuphanda ukuthotyelwa oko kuthethwa ngumgaqo siseko kwanomthetho iThe Use of Official Language Act 12 of 2012, kule veki iphelileyo.

Olu vavanyo-zimvo kulindeleke ukuba luqalise kwakho ngomhla wamashumi amabini anesithathu, nomhla wamashumi amabini anesine kule nyanga.

Okwangoku ngamasebe karhulumente alishumi elinesithathu kumasebe alishumi elinesixhenxe esele enze ingxelo yawo. Alishumi elinesithandathu awanawo umthetho olawula ukusetyenziswa kweelwimi.

“Ngokwendlela izinto ezihamba ngayo okwangoku, akubonakali ingathi kukho into elungileyo esuka kula masebe, asilindelanga zinguqu zingako,” utshilo uGqr. Rakwena Monareng, ongumlawuli oyintloko kwiPanSALB.

Uthi kucacile ukuba amasebe karhulumente awaziqhelanisanga nesolotya lomgaqo siseko elithi kukho iilwimi ezisemthethweni ezilishumi elinambini kweli.

Imeko esijongene nayo ngoku yeyokuba amasebe karhulumente awawuthobelanga umqathango womgaqo-siseko endaweni yoko avumela isiNgesi ukuba songamele ezinye iilwimi.

Amasebe karhulumente kuthiwa abonakalise indelelo kule nkqubo kaPanSALB. Kukho isicwangciso sokuwanyanzela ukuba aze ngaphambili nokuba kuthetha ukuba anyanzelwe zinkundla zomthetho.

“Elokuvala, sikholelwa ukuba akukho phulo elinokwenziwa, elinokucima into yokuba iPanSALB ngukhala wokuqinisekisa indima yeelwimi zeli nokusetyenziswa kweelwimi ezahlukeneyo. Ngoko ke sikulungele ukugagana nabo bonke abo baphazamisana noko ukuze siqinisekise ukuba uxanduva nomsebenzi wethu uyahlonitshwa,” uvale ngelo uMonareng.