Amashishini ayakhala ngerhafu yeswekile

BANGAPHAYA kwamawaka amahlanu (5 000) abantu baseNelson Mandela Bay abangaphulukana nemisebenzi yabo xa urhulumente engasiphumeza isibhengezo sokufaka irhafu yeswekile kuTshazimpuzi wonyaka ozayo.

Oku kuthethwe ngusihlalo weCoca-Cola Beverages Africa uPhil Gutsche. UGutsche ekunye neenkokeli ezikwicandelo leziselo ezineswekile bebebambe indibano eBhayi apho bebexoxa ngenyathelo lokuphikisa lerhafu yeswekile.

Amanye amashishini athe azimasa le ndibano yiBeverages Association of South Africa (BevSA), iLittle Green Beverages yaseBuffalo City kwaneTwizza yakuKomani.

Ngethuba esenza intetho yohlahlo lwabiwo-mali ngenyanga yoMdumba, uMphathiswa wezimali uPravin Gordhan wabhengeza ukuba ukuqalela ngomhla wokuqala kwinyanga kaTshazimpuzi. Injongo zale rhafu kukwehlisa ubuninzi beswekile obusetyenziswa ngabantu baseMzantsi Afrika. Urhulumente ukholelwa ukuba ukuxanda komzimba (obesity) bubangelwa yiswekile eninzi emzimbeni.

Le rhafu kulindeleke ukuba ibekumashumi amabin ekhulwini (20%) kwaye iingxelo zithi ingazisa ingeniso yeebhiliyoni ezisixhenxe (R7bn) ngonyaka.

UGutsche uthi xa ingaphunyezwa le rhafu, uqoqosho lwaseMpuma Koloni lizakuchaphazeleka kakubi. “EMpuma Koloni iqondo lentswelo-ngqesho liphezulu. Ukuphunyezwa kwale rhafu kuza kwenza imeko ibembi nangakumbi,” utshilo uGutsche.

KuMzantsi Afrika uphela, imisebenzi engama-60 000 ingalahleka ngexa yale rhafu ngokokutsho kukaGutsche.

Uthi irhafu yotywala necuba ayinokufaniswa nerhafu yeswekile. “Utywala buselwa ngabantu abadala, futhi kwanecuba litshaywa ngabantu abadala, kwaye ubuninzi babo bayazithengela. Kodwa isiselo esinganxilisyo sona siselwa nangabantwana abancinci abangekho kwibakala lokuziselela,” utshilo uGutsche, esithi abayamkeli le rhafu futhi bazakwenza konke okusemandleni kubo ukuyiphikisa.

UGutsche exhaswa ngumlawuli weBevSA uMapule Ncanywa, uthi ubuninzi okanye i97% yeengxaki zokuxanda komzimba wabantu akubangelwa yiswekile emzimbeni.

Umlawuli wezimali kwaTwizza uNico de Jager uthi malunga ne-815 yemisebenzi kuKomani ingalahleka xa inokuphunyezwa le rhafu. NgoMvulo umhla wama-22 kule nyanga, ezinkampani zizakubhalela urhulumente ziphikisa le rhafu.