AmaSilamsi axhalabile zizigrogriso zobunqolobi

IBhunga lamaSilamsi eMzantsi Afrika (Muslim Judicial Council in South Africa) liveze inkxalabo yalo zizigrogriso zohlaselo lobunqolobi ezikhutshwe ngumzi wozakuzo waseMelika naseBhritane kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.

“Njengenkolo yobuSilamsi eMzantsi Afrika, ukhuselo nokhuseleko lwabantu abahlala kweli lizwe lubalulekile.

“Ezi zilumkiso zingabangela ukungcikivwa nokuhlolwa kwabantu benkolo yobuSilamsi kweli lizwe,” litshilo eli bhunga kwingxelo yalo.

Ngokwezizigrogriso, eyona ndawo ibingalixhoba lohlaselo ludederhu lweevenkile eRhawutini naseKapa.

Eyona nto ingumnqa kwezi zilumkiso, kukuba zenzeka kwiveki apho kuza kuqala khona itumente yebhol’ ekhatywayo yamazwe aseYurophu (EURO 2016). Ngethuba lohlaselo lobunqolobi eBelgium nenyanga yoKwindla kulo nyaka, oongqondongqondo bohlaselo lobunqolobi i-ISIS (Islamic State of Syria and Iraq) balumkisa ngelithi ixhoba labo elilandelayo yiEURO 2016.

Ngokomthombo weendaba osuka kwijelo iThe Verge, ilizwe laseFrance izolo lisungule iqhosha lefowuni (Smartphone App) elineengcebiso zokhuseleko kubantu abazakubukela iEURO 2016, eqala ngomso.

Izolo, isithethi sesebe lobudlelwano behlabathi uClayson Monyela uthe: “UMzantsi Afrika uzithathela ingqalelo zonke izigrogriso zohlaselo lobunqolobi, kodwa kwesi isihlando sifumanise ukuba akukho sihlahla kwezi zilumkiso.”