Amathole kwisicwangciso sika2058

IManejala kaMasipala iAmathole kwinkomfa yokuthetha ngamanzi eIDZ eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

UMASIPALA wesithili iAmathole ubalule iintsika ezilishumi elinanye neziqulathwe kumbono walo masipala wonyaka ka2058, usithi ezi ntsika zakubangela ubomi obungcono kuwo wonke umntu walo masipala ngaloo minyaka.

Ezi ntsika ziquka ulawulo lwezimali, unxibelelwano ngomnatha, uqoqosho lweelwandle, iindlela ezisemgangathweni, intembeko kamasipala eluntwini, uphuhliso kumntu wonke kwanokwakhiwa kwenkangeleko kamasipala.

Umanejala walo masipala, uThandekile Mnyimba, ebalisela I’solezwe lesiXhosa kwindibano yezamanzi nelindle (Water and Sanitation Indaba) ebibanjelwe eMonti, uthi izinto abazifumanise njengomcelimngeni kulo masipala kukusilela ekucwangciseni.

“Yiyo le nto sithi masibuyele ezingqondweni, sibeke phantsi zonke izicwangciso zethu. Into embi ke kukuba sicwangcisa kwixesha elinzima, ixesha lembalela. Kodwa into emnandi kukuba olu cwangciso silwenzela isizukulwana sika2058. Ngabo abaza kuxhamla koku. Sifuna eso sizukulwana singazifumani kwingxaki esizifumene sikuyo,” utshilo uMnyimba.

UMnyimba uthi baye bavumelana belibhunga ukuba makwenziwe isicwangciso esoluliweyo.

“Saye savumelana ngo2017 silibhunga, ukuba iingxaki zikamasipala wethu zifuna isicwangciso esoluliweyo. Savumelana ukuba le nto yokucwangcisa nje iminyaka emihlanu ayincedisi.

“Siye sabona ukuba masicwangcise ngaphaya kwezizukulwana ezibini emva kokuqaphela ukuba uninzi lwabantu bethu lulutsha. Ngabo ke abo baza kuthi baxhamle kulo msebenzi wesicwangciso esisiqale ngoku.

“Ezinye zezinto esiphuma nazo neziqulathwe kulo mbono wethu ka2058 ziquka ukusebenzisa indalo yethu yolwandle ukukhulisa uqoqosho nokudala imisebenzi. Saphinda saqwalasela umbandela wezothutho woluntu, sabona ukuba xa sinokuqinisa, xa sinokusebenzisana noorhulumente abangaphezulu kuthi ukuphucula iindlela singenza lukhulu.

“Masikhumbule ukuba xa iindlela zintle, noqoqosho luhamba ngendlela entle.

Enye into kukufaka unxibelelwano lomnatha (internet). Awukwazi ukuqhuba uqoqosho ngaphandle konxibelelwano lomnatha. Sithi ke unxibelelwano lomnatha malungapheleli edolophini, maluye nasezilalini,” utshilo uMnyimba.

Ethetha ngomba odla umzi eAmathole, lowo wokunqongophala kwamanzi, uMnyimba uthe: “Ibhunga laye lavumelana nyakenye ukuba sibambe indibano efana nale. Isizathu ke kukuba sinoxanduva, ngokoMgaqosiseko ukuba masicwangcise ze sise amanzi ebantwini. Silibhunga likamasipala siyavumelana ukuba olu xanduva asilwenzi ngendlela efanelekileyo.”

“Siyavumelana silibhunga ukuba kukho ukuqhwalela, kulo mbandela wokunika abantu amanzi. Sigqibe kwelokuba ke sijonge ukuze sizofumanisa ukuba yintoni unobangela wokuba kube njalo.

“Siyenzile lo nto kunyaka ophelileyo, sayifumana imicelimngeni, equka ukuthatha umasipala owawungahoywanga kumba wamanzi ngurhulumente wengcinezelo, ububanzi beendawo zethu ezisezilalini, iziseko zamanzi ezindala kwanemali engonelanga yokusa amanzi eluntwini,” utshilo uMnyimba.

UMnyimba uthi lo masipala ufuna imali engangeR3.3 billion kule minyaka isibhozo izayo ukuqinisekisa wonke umzi walo masipala unamanzi nendlu yangasese.

“Imali esinayo okwangoku yiR610 million. Iya kusithatha iminyaka esibhozo ukuqinisekisa ukuba wonke umntu waseAmathole unamanzi nendlu yangasese,” utshilo uMnyimba, ebalula ukuba baza kuqala umbandela wokuthatha amanzi olwandle acocwe enziwe amanzi alungele ukuselwa.

Lo kaMnyimba ukwathe bayaqhuba nokomba amanzi phantsi komhlaba (borehole) besebenzisa iingcali ukuqinisekisa ukuba kombiwa kwindawo enomthamo othe xhaxhe wamanzi.