Amathuba kwabaphila nenkubazeko

INkulubaphathiswa eMpuma Koloni uOscar Lubabalo Mabuyane, abaPhathiswa abathathu baseMpuma Koloni, uSodolophu waseBCM kwakunye namagosa aphezulu kwaDEET: UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UZamani Cebe, 28, waseDuncan Village eMonti, ophila nenkubazeko uthi akukho nanye into enokumvalela xa kuvela amathuba engqesho kuba ekhubazekile. UCebe ukuqeqesho lukaDEET oluqale ngoJanywari kulo nyaka nekulindeleke ukuba luphele ngoJanywari ka2024 nalapho bafundiswa ngomsebenzi wezandla iplambingi ngamanye.

UCebe ebethetha ngoLwesibini kule veki eICC eQuigney eMonti, ngethuba urhulumente ephehlela inqkubo yengqesho yabantu abaphila nenkubazeko kukwabhiyozelwa nokongezwa kohlobo lokuthetha ngezandla okanye ulwimi lwemiqondiso (sign language) njengoko ngoku ziza kuba lishumi elinambini (12) iilwimi eMzantsi Afrika nebezikade zilishumi elinanye (11).

Bencedisana ukuthetha ngezandla kuba usisi akaboni ngamehlo kwaye akakwazi nokuthetha olu luhlubo ancediswa ngalo ukuze akwazi ukunxulumana noluntu. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UCebe nohamba ngeentonga ezimbini onengxaki emilenzeni ukhuthaza abafananaye esithi inkubazeko ayinanto nakwenza nengqondo koko mabaphakame, ukwathi akukhonto inokumvalela ekubeni angazivuleli eyakhe inkampani. Uqhube wathi uyakuvuyela ukuba bethathelwa ingqalelo ngurhulumente njengoko esithi ngaphambili kwakunzima.

“Siyavuya kuba siyakwazi ukufumana iinqkubo ezinje ezikunika izakhona, kunokuhlala nje. Noba ndingade ndiwufumane umsebenzi usisigxina kodwa ekugqibeleni isakhono endinaso asinakuhluthwa mntu kwaye andinakulala ndingatyanga,” utshilo uCebe

Ophuma eDEET UBongie Malope uthi akukho lula ukukhubazeka ingakumbi emsebenzini, uthi mininzi imingeni abajongene nayo. Uthi uyayibulela imigudu eyenziwa ngurhulumente eyokukhawulelana nabo abakhubazekileyo.

USodolophu womasipala ombaxa iBCM uPrincess Faku, uthi, le nqkubo ubungqina bokuba bathathelwa ingqalelo abakhubazekileyo. Uthi bazakuqhubekeka bephucula iimpilo zoluntu oluphila nenkubazeko eBCM. Uthi sele ikwenzile okuhle le nqkubo kaDEET kuba banabafundi abangapha ko104 eBCM abakuqeqesho.

INkulubaphathiswa yePhondo uLubabalo Oscar Mabuyane, uthi akukhomnandi ukubona umntu okhubazekileyo engafumani ncedo etsho esithi ingakumbi abo basemaphandleni, ukhuthaza uluntu ukuba bachazwe abantu abakhubazekileyo bangafihlwa kuba namathuba kwanoncedo ayafumaneka kurhulumente.

Uthi abantu abaphila nenkubazeko nabo bayinxalenyo nokuphila ubomi obungcono.

Ingxelo malunga ne nkcukacha manani kaDEET, lonyukile inani labantu abaphila nenkubazeko eMpuma Koloni baku699 452 besuka ku478 000.

Abanye babaPhathiswa bePhondo ebebezimase lomsitho nguFundile Gade, Bukiwe Fanta kwakunye noMlungisa Mvoko.