Amava abaNtsundu baseKoloni bokuqala ukukhwela inqwelomoya

Eyona nto umntu oNtsundu avelele kuyo xa kuthethwa ngokuthatha uhambo kukuba ahambe ngeenyawo ezi zakhe zombini. Kude kuthiwe xa kutolikwa oko kuhamba kwakhe ubetha ngabasicatyana okanye ubetha ngezikaTshiwo.

Ukanti ke xa kubaliswa ngokwakusenzeka mandulo, kuthiwa, abaNtsundu (amaXhosa ngokwale meko) babeneenkomo ababeziqeqesha bakhwele emiqolo kuzo.

Ezo nkomo ziqeqeshiweyo kwakusithiwa ngamaqegu. Kuthe kwakufika eMzantsi Afrika umLungu nehashe, baqala amahashe nawo bawenza awabo. Zihambele phambili izinto kwavela inqwelo yomlilo, uloliwe.

Nalapho imidaka yakowethu iye yaqala ukukhwela kuye. Kuthe kusenjalo kwavela imoto kwanomLungu. Nalapho imidaka yakowethu ibonakele ilijija ivili.

Kuthe kusenjalo umLungu wavela nelinye iqhinga lokuthabatha uhambo, wavela ngoku neqegu elibhabha emoyeni elibizwa ngabangayanga esikolweni ngokuba yibhaloni. Bade abantwana bathi, ‘Bhaloni undiphathele iswiti’.

Eli ke ngoku iqegu ibe leleengcungcu ukuba umntu afane alikhwele. Apha ke ngezantsi sithi masibalisele owayengekho ngenqwelomoya yokuqala eyayishishina ibhabha ukusuka kwisixeko saseKapa iye kuma ngeTranskei ikhwelise abaNtsundu.

Lo mhlaba wonke uphakathi kweKapa neTranskei ubizwa ngokuba yiKoloni, nangona ke kubantu abanezilandu ngobukoloniyale elo gama likrakra.

Le nqwelomoya yayikhwelisa abaNtsundu ukusuka eKapa, imise eQonce, imise eDutywa, imise kuKomani, imise eKhowa, iye kugqibela eMthatha. Yayiphantsi kwenkampani ekuthiwa yiTranskei’s Kei Air Services.

Ulindixesha wesiXhosa owayebizwa ngokuba yi-Inkqubela wenyanga yeSilimela, 1973 wakhupha inqaku elithi, ‘Abemi BaseTranskei Bahamba Ngenqwelo-moya’ elaphawula lenjenje: “UMnu. Abel Lufundo ongumhlali kwilokishi yabaNtsundu yaseGugulethu eKapa, wehla kwinqwelo-moya eyiDakota nabanye abahambi abaNtsundu abathandathu ababencumile phaya kwisitishi seenqwelo zomoya saseMthatha. Uvuyo lwabo lwalubonisa impumelelo yohambo lwabo lokuqala ngenqwelo yomoya. Ngaphezu kwako konke, eyona nto yayibavuyisa yayikukuqonda ukuba uhambo lokuba baye kudibana neentsapho zabo luthatha ngoku iiyure ezintlanu nje kuphela ukusuka apho basebenza khona kude lee eKapa.

UMnu. Lufundo yayingomnye wabahambi abangama25 ababe kolu hambo lokuqala ngenqwelo yomoya yenkampani eyiKei Air Services olusuka eKapa luye kwiindawo ngeendawo kwelaseTranskei naseCiskei.

Olu hambo ngomoya lubakho kanye ngeveki, ekulilinge elikhaliphileyo lokukhuthaza abaNtsundu ukuba bahambe ngomoya, lubiza amaR50 ukuya nokubuya ngamaR25 xa umntu ehamba engazikubuya.

Xa kuphawulwa impumelelo yohambo lokuqala nolwesibini, olwaluneendawo ekwakumiswa kuzo apha endleleni, kucacile ukuba eminyakeni ezayo olu hambo lokuya eTranskei naseCiskei ngomoya luya kubakho yonke imihla.

“Ummi oNtsundu waseTranskei uhamba ngenqwelo-moya yale nkampani iyiKei Air Services ngoku. Iinqwelo zomoya zethu ezimbini ezilandelayo sezizele.”

Ngokusebenzisa ama21 ee-arhente ezikwizithili ngezithili zala mazwe mabini angamakhaya abaNtetho isisiXhosa nee-arhente ezi5 kwiilokishi ezikwimimandla yeedolophu, le nkampani yakha uluhlu lwamagama abahambi ebalindileyo.

Isitishi seenqwelo zomoya iD.F. Malan eKapa, yindawo apho kubonwa khona izinto ezingaqhelekanga ngaphambi kokunduluka kwale nqwelomoya ngazo zonke iiveki.

Amakhosikazi abeLungu afika ngeemoto ezintle ukuza kuncedisa abasebenzi bawo ababhinqileyo ngemithwalo yabo ngaphambi kokuba bathi ndlelantle kubo.

Inkoliso yabantu abahamba ngomoya ibhatalelwa imali yokukhwela ngabaqeshi bayo. Oosomashishini abaNtsundu abaneentsiba bafika ngeeteksi logama abasebenzi abeze ngeekhontraka befika neengxowa kunye neengubo zabo ngeenqwelo zamafutha zokuthutha abasebenzi ezivela eNyanga, eGugulethu nakwaLanga. Kuhambo lwayo lokuqala le nqwelomoya yohlobo lweDakota yema kuKomani, eQonce, eDutywa naseMthatha. Omnye wabahambi ababe kolu hambo lokuqala lokuya kwabaNtsundu ngenqwelomoya eMthatha, uMnu. B. Mdoyosi oyimbongi kaKumkani uK.D. Matanzima (Aa! Daliwonga), uMphathiswa oyiNtloko waseTranskei, wahlatyw’umxhelo kukubhabha emoyeni nge-eropleni kangangokuba naphi na apho yayihamba isima khona le Dakota wayesihla akhe ayibonge le nqwelo yomoya.”

Imbali ithi ithandazwe elidume ngesisa eMpuma Koloni uMnu. Mthetheleli Advocate Ngumbela, ngethuba esuka eKapa esiya kuvula amashishini eDutywa wayekhwele inqwelomoya yenkonzo iTranskei’s Kei Air Services. UMnu. Ngumbela waduma kakhulu ngokuxhasa umdlalo wekhilikithi ngokuthi aseke itumente ebizwa ngokuba yiNgumbela Rural Development Cricket Tournament eyaqalwa ngowe1989.

Iinjongo zakhe eziphambili yayikukwakha izimilo zolutsha, abantwana babe nento yokwenza bangabalekeli kwinto yokutya iziyobisi ezifana notywala, intsangu nepilisi.

Le tumente wayeyiqulunqele ulutsha lwaseDikeni, eXesi naseBhofolo. Le tumente sele ivelise abadlali abaphambili abaziwa lilizwe lonke abafana noJerry Ngqolo, Mthwekhaya, Mfuneko Ngam, Makhaya Ntini.

UMnu. Ngumbela ukwadume ngesaci esibhalwe ngakuhola wendlela osuka eGcuwa usingise eDutywa esithi, “Asimanga Siyaqhuba Rhulumente”.

Sibhalwe kwibhodi eme ngakumabhala ezemidlalo awakhele ulutsha lwaseNgxakaxa eDutywa. Eso saci sikaMnu. Ngumbela siso esidale ukuba urhulumente waseMpuma-Koloni naye ajoyine encedisa eli phulo lihle likaMnu. Ngumbela.

UMnu. Ngumbela ukwaxhasa nomdlalo womdyarho wamahashe nebhola ekhatywayo.

Lo mdyarho wamahashe unomahluko kumdyarho wamahashe wesiLungu ofana neJuly Handicap.

Lo wona umdyarho usukela kwimidlalo yesiNtu eyayithandwa ngabafana abaNtsundu, apho abafana babekhwela amahashe ombathiswe izihombo zesiNtu esenza imihambo efana nokuxakathula, ukuqhuqha nokuphala ngeemini zemigcobo.

UMnu. Mthetheleli Ngumbela isiduko sakhe nguNdlovu.