Amawaka ngamawaka emizi azakufakelwa umbane

Obesakuba ngumphathiswa wamashishini karhulumente uMalusi Gigaba ekumzi othile eGodidi kuCentane ngetha le lali yayikhanyisa okokuqala ezimbalini umbane ngo2012

YIMIZI
emalunga ne-53 038 ezakuthi ifakelwe umbane eMpuma Koloni kulo nyaka-mali
ka2016/17.
 Oku kudizwe
kwindibano yeentsuku ezimbini karhulumente wephondo (lekgotla) ebibanjelwe
ePort Alfred kwiveki ephelileyo.

Le ndibano
ibizinyaswe ngabaphathiswa bekhabhinethi yeNkulumbuso uPhumulo Masualle
kwakunye noosodolophu bezithili noomasipala abambaxa baseMpuma Koloni.
 Isithethi
kurhulumente waseMpuma Koloni uSizwe Kupelo uthi kuzakutyunjwa iqoqo lephondo
lokuxhasa oomasipala ngeengcebiso zokuchitha imali kufakelo-mbane. 

“Eliqoqo
lizakuphinda lincede oomasipala ngendlela zokuqubisana namatyala wabantu neenkampani
amayelana nokusetyenziswa kombane,” utshilo uKupelo.