Amawele kaMamTshawe necwecwe elitsha kraca

Amawele kaMamTshawe

AMAWELE kaMamTshawe ayabuya kwakho kulo nyaka, ebuya necwecwe elitsha eliqulethe iingoma ezilishumi elinambini.

Eli cwecwe, elibizwa ‘Sagula’ liphume ngenyanga kaTshazimpuzi kulo nyaka.

Kweli cwecwe lesixhenxe leli qela leMaskandi, kukho iingoma eziquka uSagula, MaNgobese, Zakhala Kamnandi nezinye.

Amawele kaMamTshawe ngabafana ababini bakuCentane – uZama Ntenteni ozobiza uTornado kwakunye noMasibulele Gompo ozibiza uNongoma. UTornado noNongoma bazalwa ziintombi zikaMamTshawe, nto ebenza babe ngabazala. Bobabini bakhuliswe ngumakhulu wabo uMamTshawe.

“Ingoma ethi Sagula nesikwathiye ngayo eli cwecwe ibalisa ngengoma elubizo kuthi, siyayigulela, siyizalelwe kwaye isegazini kuthi,” kutsho uTornado encokolela I’solezwe.

Amawele kaMamTshawe aziwa ngeengoma ezifana noSongena Nawe, Matsanatsana, Mhla kuphel’ amandla, Imali yegazi nezinye.

UTornado uthi abantu bazozivela kule mbiza intsha bayiphekileyo.

“Silande kwezinye zeengoma zethu. Eli cwecwe liphethe iingoma ezohlukeneyo.

“Uyakufumana iingoma zesiGcaleka, ezesiMpondo, ezingolwimi lwesiZulu nomyalezo oya kulutsha,” utshilo.

UTornado, uthi ukuthanda kwabo iMaskandi kwabangelwa kukuthanda umculo woMfaz’ Omnyama nooPhuzikhemisi besebancinane.

Zifumanele eli cwecwe kwiivenkile ezithengisa umculo.

simphiwe.freddie@inl.co.za