Amaxabiso eteksi awazukunyuka

Umbutho weeteksi ongugalel’ ebhayini kweli, iSANTACO, iqinisekise ukuba ukunyuka kwexabiso lamafutha akuzubangela ukunyuka kwamaxabiso okukhwela iiteksi kweli. Amaxabiso amafutha aquka ipetroli, idizili neparafini anyukile ukusukela namhlanje emva kwesibhengezo esenziwe liSebe lezaMandla kweli.

Lo ngufunqu wokuqala wexabiso lamafutha emva kokuba amaxabiso wamafutha athe ehla kunyaka ophelileyo ngo2023.

URebecca Phala osisithethi sombutho weSANTACO kuzwelonke uthi abasiboni isizathu sokunyusa amaxabiso abo ngenxa yokunyuka kwexabiso lamafutha.

“Ayikho kumgaqonkqubo wethu into yokuba xa kunyuka ixabiso lamafutha kunyuke ixabiso lokukhwela kwabakhweli bethu,” ucacise watsho uPhala.

Uhambisa athi ixabiso lamafutha linyuka izihlandlo ezininzi ngonyaka omnye ngoko ke abakwazi ukuwanyusa amaxabiso kaninzi ngonyaka omnye.

“Singaba sibulala abakhweli beeteksi ukuba singenza lonto, kaloku sisebenza ngabantu abangathathi ntweni, abantu abathembekileyo kuthi abahlala besixhasa,” uncome watsho uPhala. Ishishini leeteksi lelinye lamashishini abetheka ngamandla ngenxa yokunyuka kwamaxabiso amafutha kuzwelonke.

“Abanikazi beeteksi banyanzeleka ukuba bagalele iinqwelo zabo mihla benyamezela amaxabiso enyukayo amafutha, kodwa loo nto ayithethi ukuba sicinezele abakhweli,” utsho uPhala. Ukunyuka kwamaxabiso amafutha kuza kanye ngexesha abantu beli bekhala ngokunyuka kwamaxabiso okutya ngendlela emangalisayo.

Kwizikhalo zabo bangamafama avelisa ukutya kweli ingxaki yamafutha isoloko ikhona kuba basebenzisa amafutha imihla yonke. “Ngexesha elifanelekileyo azakuxelwa amaxabiso kwangexesha xa ezakunyuka, ngoko ke mabathobe amaxhala abakhweli alizukunyuka ixabiso lemali yokukhwela,” utsho uPhala.

Ukunyuka kwamaxabiso amafutha kweli kufuthelwa ziingxaki ezininzi eziquka ukunyuka kwexabiso le oyile ekrwada kwihlabathi, imeko yezimali engazinzanga, iimfazwe nezinye ke iingxaki.

Uninzi lwabantu beli bahamba ngokusebenzisa iiteksi ukuya emisebenzini, ezibhedlele nakwezinye iingxaki zabo zemihla ngemihla.