Amaxhoba azibhaqe engenamakhaya zizantyalantyala afihle iintloko emaholweni nakwizihlobo!

UMama uFikiswa Nothemba Dyabeni ohlala kooC eZiphunzana eDuncan Village uthi uncame wayeka ukuthutha amanzi ngepheyile kuba ebona ukuba uyadlala kwaye amanzi aye esonyukela ukungena ngaphakathi etyotyombeni lakhe.

UDyabeni ungomnye ophakathi kwamaxhoba angapha kwewaka abaxhwarhe eholweni kwaye bafumana nesibonelelo sokutya kwanengubo kuba eshiyeke engenadawo yokulala kwityotyombe lakhe.

UDyabeni ebethetha ngoMvulo neli phephandaba ngethuba uSodolophu woMasipala ombaxa negqiza lakhe, iSebe loPhuhliso Loluntu, iiNGO kwakunye neGift Of The Givers betyelele la maxhoba kumaholo asekuhlaleni ngeenjongo zoyokubahlangula.

UDyabeni uthi kwityotyombe lakhe bekushiyeke unyana wakhe walala kumanzi kunjalo kuba bebesoyikisela ukungashiyi mntu kuba ibizakubalitheko lootsotsi babe nokuba zimanzi iimpahla. Uqhube wathi kona uyanqwenela ukumka kula ndawo bakuyo kuba uphilela ukulungisana netyotyombe lakhe.

“Ndirhalela indlu yesigxina hayi obu bugxwayiba apho ndingazokulala ndine xhala xa kuthwa kuzisa imvula enkulu. Akukudalanga ndililungisile elityotyombe kodwa ngoku amanzi avele angena esiqwini kwityotyombe eli,” utshilo uDyabeni.

USebenzile Mfudusa ohlala eHostel eZiphunzana uthi naye uyekile yazenzela imvula ingena kwityotyombe lakhe kuba ebesiya engena amanzi ngoku athuthayo ngekom.

Uthi ibhedi kwakunye neempahla uzibukele zidada emanzini kuba engenakubasathini. Uthe: “Indlu yona ndinayo inombolo yelityotyombe lam yayisele iphumile eChicken Farm qha ndiyoyika ukuzenzela, ndilinde kuMasipala njengoko kuthwa kudala zagqitywa kwaye kunamarhe okuba kuhlala umntu kuyo,” utshilo uMfudusa. UMfudusa akayanga eholweni uyokufumana izibonelelo, I’solezwe lifike eziselela noogxa bakhe ngakwi tyotyombe lakhe.

UNosipho Mandila (38) eDuncan Village noxhamlileyo kwingubo nepasele yokutya, uthi abantwana bakhe ababini abayanga esikolweni kuba ityotyombe lakhe amanzi ebethe gabhu emadolweni ebantwaneni, kungoku nje bahlala kwizihlobo kuba neencwadi zabantwana zimanzi bezingenokuhlanguleka kuba ebesele esonyuka ngedonga amanzi.

UMasipala iBCM ubumaxhaphatshu ngolu suku uzamana nokuhlangula amaxhoba. USodolophu uPrincess Faku uthi ukwintetha kwakunye neSebe lokuHlaliswa koLuntu ekubeni lincedise ngezindlu zethutyana eziyi500 kumaxhoba.

Uthi ekuqaleni abantu bebekade bengafuni ukusuka kule ndawo kodwa ngoku uyavuya kuba bemka ngomka kwaye bayayibona imeko.

Isithethi saseBCM uSamkelo Ngwenya uthi babini abantu ababhubhileyo ukuzokuthi ga ngoku emva kokuba kusweleke owasetyhini emva kokutshayiswa yimoto ngenxa yobumanzi bendlela, ngoMvulo kufunyenwe umfana (20) sele ebhubhile ngabeNkonzo Zohlangulo oberhaxwe eDawn eMonti ngempela veki.

UNgwenya ukwadize ukuba abahlali bangapha kwewaka abashiye imizi yabo ngenxa yezantyalantyala, abahlali babekwe emaholweni ukuze bakhuseleke abo bangenamakhaya. Uthi iiwadi ezichaphazelekileyo kwezi zantyalantyala ziyi11.

Amaxhoba ashiywe neepasile zokutya kwaneengubo ezifudumeleyo kwaye basekugcino kumaholo asekuhlaleni.

Abahlali bayabongozwa ekubeni bahlale bethe qwa kuba imvula le ayikahambi. Amalwandle onke asavaliwe okwethutyana.

INkulubaphathiswa eMpuma Koloni uOscar Mabuyane naye emva kwemini nje ulindeleke ukuba atyelele amaxhoba kumakhaya nakwezindawo basagcinwe kuzo.