Amayeza aphelelweyo kwiivenkile zooMy Friend eMonti

Iimveliso ezithinjwe ngethuba kugqogqwa iivenkile zabemi bangaphandle eMonti. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

NgoLwesine umhla wesithoba kweyoKwindla, umbindi wedolophu yaseMonti uye wama ngxi ngenxa yokugqogqwa kweevenkile zabemi bangaphandle njengenyathelo lokuqinisekisa ukuba amashishini ayayithobela imiqathango yezempilo nokhuseleko lokusingqongileyo.

Zingaphezu kwesihlanu iivenkile ezithe zagqogqwa, kwafunyanwa icuba elingekho mthethweni, izithambiso zobuso ezingekho mthethweni, iipilisi zeAdco-Dol, iimvavanyo zokukhulelwa kunye namanye amayeza angekho mthethweni.

ILet Us Find Them, umbutho ongekho phantsi kukarhulumente, usebenzisana namaqela achaphazelekayo ahlukeneyo, aquka aboHlanga, iSebe lezeNgqesho nezaBasebenzi, iGunyabantu loLawulo lweeMveliso zezeMpilo eMzantsi Afrika (iSAHPRA), kunye neNkonzo yeRhafu yoMzantsi Afrika (SARS).

Iimveliso ezithinjwe ngethuba kugqogqwa iivenkile zabemi bangaphandle eMonti. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ngokutsho kukaLonwabo Yiliwe, ingqonyela yakwaLet us Find Them, la misebenzi iphucule imeko ezivenkileni kwaye ikhusela amalungelo abemi, nto leyo eyinxalenye yenjongo yalo mbutho.

“Inzuzo yeli phulo kukuqinisekisa ukuba sihlala kwindawo esempilweni nekhuselekileyo, njengenxalenye yeli phulo sikwajonge nezinto zokuqeshwa kwabantwana, nanjengoko siqaphele ukuba uninzi lwabantwana abancinci kumazwe asingqongileyo baqeshwa kwezi venkile ezilalini,” utshilo uYiliwe.

Lo mbutho, owasekwa ngo2021, ugxile kubantu abalahlekileyo, ukhuseleko lwamalungelo oluntu, kunye nokubonelela amaxhoba inkxaso ngokwasengqondweni. UYiliwe uthi oko wasekwayo lo mbutho, amatyala abantu abadukileyo angama310 axeliweyo kubo; angama210 kula matyala aye ahoywa, abanye abantu abalahlekileyo bafunyanwa ngethamsanqa besaphila kwaye abanye bafunyanwe bebhubhile.

“Siqale ukukhangela ezivenkileni ekupheleni konyaka ophelileyo nanjengoko umsebenzi wethu i kukukhusela amalungelo abemi bonke, ezinye zezinto ezenziwa kwezi venkile zichasene namalungelo abantu bethu. Bathengisa ukutya okuphelelwe lixesha, namayeza,” utshilo uYiliwe.

Umasipala ombaxa waseBuffalo City ubuqhuba imisebenzi yokugqogqa iivenkile apho amashishini athe avavanyelwa ukuthobela imithetho yezempilo nokhuseleko, imigangatho yokusingqongileyo kunye nococeko, iimfuno zelayisensi, imithetho yerhafu, kwaye kwiimeko ezithile, ubume bokufuduka. Iimveliso ezininzi eziphelelwe lixesha okanye ezingekho mthethweni ziye zathinjwa, yaye amashishini aye avalwa okanye ahlawuliswa.

UYiliwe ukhuthaza nabani na ocinga ukuba ishishini aliyithobeli imiqathango yezempilo nokhuseleko ukuba alixele ngokuthi atsalele umnxeba kule nombolo ethi: 043 816 8423 okanye athumelele umyalezo wabucala kuFacebook wabo uLet Us Find Them apho bayakuthi baphendule.