Amayeza omgunyathi yingxaki ekhulayo

Ezinye zezinto ezathinjwa ngexesha logqogqo ziquka amayeza kunye nezithambiso. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Iinzame zakutsha nje zikamasipala waseBuffalo City (BCM) kunye namahlakani akhe okuqinisekisa ngokhuseleko kunye nokuthotyelwa komthetho kweevenkile zasekuhlaleni zidize ukunyuka kwamayeza omgunyathi.

Amayeza aguqulwe ngabom nangobuqhophololo okanye abhalwe ngendlela engeyiyo ajongwa njengenkohliso. Ngamayeza angaphumeleliyo ukuhlangabezana nemilinganiselo yomgangatho kunye nemigangatho ebekwe ngamaqumrhu alawula amayeza.

I-BCM namahlakani ayo, aquka imibutho karhulumente kunye nengekho phantsi kukarhulumente, baye basebenzisana kwiinzame zokunqanda ukuziphatha okungekho mthethweni kunye nokugcina ukhuseleko loluntu. I-Let Us Find Them, umbutho ojongene nokukhangela abantu abalahlekileyo kunye neminye imiba yentlalontle, ibingenye yemibutho ebikhona ngexesha lala maphulo.

ULonwabo Yiliwe, ingqonyela yakwaLet Us Find Them, uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba amayeza athathwe kwindawo yaseBuffalo City axabisa malunga ne-R1.2 yezigidi zeerandi. Uye wathi amayeza athathiweyo abandakanya iipilisi zeentlungu, i-antibiotics, kunye namayeza angekho semthethweni njengezithambiso.

Ezinye zezinto ezithinjwe ngexesha logqogqo ziquka amayeza kunye nezithambiso. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Amayeza athengiswa kuphela kwiikhemesti hayi kwizipaza okanye esitratweni. Abathengisi abasemthethweni kuqhagamshelwana nabo nguGunyaziwe woLawulo lweeMveliso zezeMpilo eMzantsi Afrika (SAPHRA) ukuba nawaphi na amayeza achaphazela uhlobo lwabo,” utshilo uYiliwe.

Kuthathwe nokutya ukongezelela kumayeza. Iivenkile ezifunyaniswe zisebenza ngaphandle kwephephamvume lokushishina okanye zophula imithetho yezempilo nokhuseleko zihlawulisiwe.

Usihlalo weqonga lophando lokuqhubela phambili kwezamayeza kunye neteknoloji yebhayoloji e-Afrika (PBA2) kwiYunivesithi yeTekhnoloji yaseTshwane, uNjingalwazi uDavid Katerere, uchaze kwingxelo ukuba ukusetyenziswa ngokubanzi kwamayeza omgunyathi kungumba ophambili kumazwe amaninzi aseAfrika.

“Uphando lubonise amazwe amaninzi asaphuhlayo anobuxhakaxhaka obuphezulu bamayeza angekho mgangathweni. Umzekelo, ukuya kuthi ga kwi88.4% yeyeza lemalariya kwezinye iimarike zaseAfrika kuxelwe njengomgunyathi. Ukusebenzisa amayeza angasebenziyo kubangela phakathi kwe-64 000 kunye ne-158 000 yokusweleka ngenxa yemalariya minyaka le kwi-Sub-Saharan Africa.

“Ukunika abantu amayeza angasebenziyo okanye angenziwanga kakuhle kuyingozi. Bangaphezu kwama-250 000 abantwana kwihlabathi liphela ababulawa ngala mayeza ngonyaka. Kulo nyaka uphelileyo bangaphaya kwama-300 abantwana ababhubhileyo emva kokusela amayeza omgunyathi okhohlokhohlo okanye amayeza eentlungu,” utshilo uKaterere.

Uluntu ngokubanzi luyakhuthazwa ukuba luthenge amayeza kwiindawo zokuthengisa, iikhemesti kunye neekliniki ezinelayisenisi, kwaye bayakhunjuzwa ukuba bajonge ezi mvume zamaziko kwiindonga zabo.

UYiliwe ubongoze abantu ukuba batsalele umnxeba iSAHPRA ku-012 501 0300 okanye umbutho wakhe (Let Us Find Them) ku-087 711 1149 xa befuna ukuxela amayeza omgunyathi.