Amazwe athenga iiorenji zoMzantsi

Ngamazwe angaphezu kwekhulu kwihlabathi athi athenge imveliso yeOrenji loMzantsi Afrika minyaka le.

Amazwe aphambili kulawo athenga ezi mveliso aquka amazwe aseYuropu, Rashiya, Melika namazwe akwiMedithareniya.

Inkampani ephantsi korhulumente weli iTransnet Port Terminals isebenza ubusuku nemini ilungisa lo mthwalo weOrenji.

OyiManejala, uSiyabulela Mhlaluka, uthi banengxaki yokunqongophala kweenqwelo ezinesikhenkcezisi zokuthwala lo mthwalo.

South Africa Cape Town 23 May 2020 Gerald Nomlala from Kasi Angels foundation donates 3000 Oranges in Khayelitsha in partnership with Project Orange. The Ruben Richards Foundation announce that over the past two weeks Project Orange delivered nearly half a million oranges to the poor and vulnerable through various partner agencies including the Department of Social Development of the Western Cape Government, KASI Recreational Centre, Rainbow Arts Organisation, Thembisa Ratanga Multi Purpose Centre, Makukhanye Art Room, Magnet Theatre, Kasi Angels Foundation, SASSA social development offices in Khayelitsha, community soup kitchens attached to LangaCAN, the Clanwilliam Liefde Diens and a local faith-based community feeding program. Photographer Ayanda Ndamane African news agency/ANA
South Africa Cape Town 23 May 2020 Gerald Nomlala from Kasi Angels foundation donates 3000 Oranges in Khayelitsha in partnership with Project Orange. The Ruben Richards Foundation announce that over the past two weeks Project Orange delivered nearly half a million oranges to the poor and vulnerable through various partner agencies including the Department of Social Development of the Western Cape Government, KASI Recreational Centre, Rainbow Arts Organisation, Thembisa Ratanga Multi Purpose Centre, Makukhanye Art Room, Magnet Theatre, Kasi Angels Foundation, SASSA social development offices in Khayelitsha, community soup kitchens attached to LangaCAN, the Clanwilliam Liefde Diens and a local faith-based community feeding program. Photographer Ayanda Ndamane African news agency/ANA

“Sinyanzeleke ukuba senze icebo lokujika isikhephe ebesisiya eFar East ukuba size kothula iikhonteyina ezingaphezu kwewaka ukuze kuthathwe lo mthwalo,” kucacisa uMhlaluka. Iimveliso zeOrenji yeli ziqalisa ukuthunyelwa kumazwe angaphandle ukusukela kwinyanga kaCanzibe ukuya kweyeDwarha minyaka le.

Ingxelo ekhutshwe yiCitrus Growers Association ithi iimveliso zeOrenji yeli ezithunyelwa kumazwe angaphandle ziyenyuka minyaka yonke.

“Amafama avelisa iziqhamo eMzantsi Afrika anolwazi leengxaki esidibana nazo kwiinzame zethu zokuthumela imithwalo kumazwe angaphandle,” kutsho uMhlaluka.

AbakwaTransnet Port Terminals bathumela imithwalo ekwikhulu namashumi amahlanu amawaka yeziqhamo minyaka le, kuquka naleyo iphuma kwiCape Town Container Terminal yaseKapa.

“Okwethu kukwenza konke esinako ukuqinisekisa ukuba imithwalo yamafama wethu iyafika kwiindawo ebithunyelwa kuzo ngabanikazi bayo,” utsho uMhlaluka.

Intsebenziswano phakathi koRhulumente weli kwakunye namafama ibangela ukuba iimveliso ezininzi zolimo zeli kube lula ukuba zingene kumazwe ehlabathi.

“Yingxaki yehlabathi jikelele ukunqongophala kweenqwelo zemithwalo ezinesikhenkcezisi esakhelwe kuzo, asiyongxaki yalapha eMzantsi Afrika kuphela,” kucacisa uMhlaluka.

Amazibuko aquka iNgqurha eGqeberha, Thekwini naseKapa ngawona aphambili ukuthumela nokwamkela imithwalo kweli loMzantsi Afrika.

Ngenxa yeenzame zendibanisela yeTransnet Port Terminal, uRhulumente neMSC, kulindeleke ukuba unduluke ngexesha elifanelekileyo umthwalo weli weemveliso zeOrenji.

Ngamashumi amahlanu anesihlanu iimveliso zeOrenji yeli xa kuthelekiswa nezinye iimveliso zeziqhamo kuzwelonke.

Iphondo laseLimpopo lihamba phambili ngamashumi amane anesithathu ekhulwini ngokwemveliso zeOrenji, lilandelwa liphondo laseMpuma Koloni ngamashumi amabini anesixhenxe ekhulwini. IMpuma Koloni neNtshona Koloni zihamba phambili ngeOrenji, iLayimu kwakunye neLamuni. Ingxelo ekhutshwe yiCitrus Producers Association ithi unyukile kwakho umyinge wemveliso zeOrenji yeli elithunyelwa kumazwe angaphandle njengonyaka ophelileyo.

Asembalwa kakhulu amafama amnyama athatha inxaxheba kwimveliso yeOrenji kweli nangona uRhulumente ezama mihla yonke ukunika abantu abamnyama amathuba okuba bangene kwimveliso zeOrenji. Kunyakamali ka2019 no2020 kuthwa kubekho ukukhula komyinge weOrenji eliveliswe ngamafama amnyama eMzantsi Afrika.