Amazwe ehlabathi adibene ngamanzi eSweden

Umphathiswa wesebe Logutyulo leLindle naManzi kwilizwe loMzantsi Afrika, uNomvula Mokonyane, uvule ngokusesikweni iqonga lelizwe loMzantsi Afrika kumboniso wamanzi obanjelwe eStockholm, eSweden.

URhulumente welizwe laseSweden usingathe umboniso wasesidlangalaleni obizwa ngokuba yiStockholm International Water Institute (SIWI)World Water Week.

UMokonyane ukwelalizwe ephelekwa ngunozakuzaku weli lizwe oseSweden, Faith Doreen Radebe, ngenjongo zokuthatha inxaxheba kule miboniso egameni loMzantsi Afrika.

UMokonyane uthi unqwenela ukubeka uMzantsi Afrika phambili kumazwe alwa neengxaki zamanzi nelindle kwihlabathi. Amazwe ahlukeneyo ehlabathi adibene kwela lizwe ngenjongo yokuqinisa iinkqubo zokunika abantu behlabathi amanzi ngendlela ezinzileyo.

Ilizwe loMzantsi Afrika lelinye lamazwe ehlabathi ajongene nengxaki yamanzi anqongopheleyo ngenxa yembalela ethwaxa eli lizwe ngokumandla ukusukela kunyaka ophelileyo.

Amazwe ahlukeneyo ehlabathi anikwe ithuba lokubonisa imveliso neenkqubo zawo ezimalunga namanzi kulo mboniso. ”Lifikile ixesha lokuba ilizwe lethu [uMzantsi Afrika] nalo lidlale indima ephambili kwiinkqubo zamanzi kwihlabathi,”utshilo uMokonyane.