Amazwi okugqibela kaMakupula

Inkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle ikunye noGugulethu Makupula, inkosikazi yongasekhoyo uMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni uMandla Makupula, osweleke emva kwengulo ende, kwinkonzo yomngcwabo ebibanjelwe eAbbotsford Christian ChurchUmfanekiso: BHEKI RADEBE

“La mntwana uphaya ume yedwa naye unalo ilungelo lokufunda.” La ngamazwi akhe athethwa ngongasekhoyo uMandla Makupula, obenguMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni.

Ngokokutsho kukadade boMakupula, uZanele, lo Mphathiswa ukhe wafikelwa lixesha lokubhuda engathethi intetho ethe ngqo emva kokonganyelwa yingulo.

“Ebewuthanda umsebenzi wakhe kangangokuba ubukhe uve xa ebhuda, ngoku esesibhedlele, ukuba usentlanganisweni yomsebenzi wakhe. Ndikhe ndamva ebhuda ngentlanganiso ekucaca ukuba ibiseSterkspruit, esithi ‘la mntwana ume yedwa phaya, naye unalo ilungelo lokufunda’. Kulapho ndithe ndabona ukuba ebewuthanda ngenene umsebenzi wakhe,” utshilo uZanele, ethetha kumngcwabo kaMakupula eAbbotsford Christian Centre eMonti.

Abazili kwanezihlobo zimtyibele ngamazwi ondiliseko uMakupula, bemchaza njengethandazwe elikhonze eli lizwe de kwasekubhubheni. UMakupula (57), ubhubhele kwisibhedlele iLife St Dominics eMonti kwiiveki ezintathu ezidlulileyo kulandela idabi elide nesifo somhlaza.

“Ebe lidini leSebe lezeMfundo, efuna inkqubela nempumelelo kubantwana beli phondo. Ulikhonzile eli lizwe, ewenza ngokuwuthanda umsebenzi wakhe,” utshilo uZanele.

INkulumbuso yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle, uthi lowo uza kungena endaweni kaMakupula, kufuneka ayazi ukuba ungena kwizihlangu ezikhulu kunene.

“Kukhe kwakho umbuzo wokuba umgcinele ntoni lo mntu (uMakupula) ungamgxothi nje. Ndiza kuyiphendula lo nto ngoku. UMakupula wangena kweli sebe kungekho zinzo, futhi wayengumntu esasimfuna kwisebe ngelo xesha. Wayenezakhono ezazifuneka kweli sebe kwaye uwenze ngempumelelo umsebenzi wakhe.

“Le nto yokuba kufuneka sigxothe umntu xa izinto zingahambi kakuhle ayisebenzi ngamanye amaxesha,” utshilo uMasualle.

UMasualle uthi uMakupula ibingumntu “obe nomqolo, ethembekile”.

Uthi eyona ndlela yokumkhumbula kukuphucula umsebenzi asele ewenzile, wokuzinzisa isebe.

Umntwana kaMakupula, uMbali (23), uchaze utata wakhe njengomntu obethobekile, ethanda ukugwadla ngengxoxo. “Undinike esona sipho sakhe sabaluleka, imfundo. Ebengumhlobo wam futhi esithanda kakhulu njengabantwana bakhe,” utshilo uMbali.

Inkosikazi kaMakupula, uGugulethu Mzubanzi Makupula, ibhale umyalezo ofundwe eqongeni sisihlobo sayo.

“Ndiwubhala lo myalezo ndididekile kuba ndiyayazi ukuba awuzukundiphendula. Ndikubonile uzamana nobomi bakho kodwa bendicinga ukuba uThixo uza kusindisa. Ulithandile eli lizwe kodwa awuzange ululibale usapho lwakho,” utshilo unkosikazi kaMakupula.

Abanye abazili bebequka abaphathiswa uBlade Nzimande noAngie Motshekga.

UMakupula ungcwatyelwe kumadlaka aseMdantsane, apho akhulele khona. UMakupula ushiya ngasemva inkosikazi kwakunye nabantwana abathandathu.