ANC: Iphondo liqumbele iQunu

Iinkokeli zeANC uOscar Mabuyane onguSihlalo wephondo, uNobhala kazwelonke * -Ace Magashule kwakunye noNkosi Mandla Zwelivelile Mandela ngethuba beseQunu umfanekiso: Ayanda Ndamane/ African News Agency

NOXA nje uMandla Mandela evakalise ukuba iinkokeli zeANC zizakuvunyelwa ukuya kwingcwaba likaNelson Mandela eQunu kwinyanga ezayo, ezinye zeenkokeli zeANC eMpuma Koloni azixolanga yimpatho eziyifumene ngethuba zityelele kulo mzi kutshanje.

Iinkokeli zeANC, ngokukhokelwa nguMongameli wombutho uCyril Ramaphosa, bezityelele eQunu kwiveki ephelileyo ngeenjongo zokuya kunika imbeko kusapho lakwaMandela ngokuyinxalenye nenkqubo yalo mbutho yokubhiyozela iminyaka elikhulu elinesithandathu yasekwayo iANC.

Kolu tyelelo, iinkokeli zeANC bezinethemba lokuya kwingcwaba likaNelson Mandela nanjengoko zenzile kwezinye iinkokeli ebezisaya kuba ngooMongameli kulo mbutho.

Ngokomlomo kaMandla Mandela, oxelele oonondaba, ukubonwa kwengcwaba likaMadiba kuza kwenzeka ngomhla weshumi elinanye kwinyanga ezayo, umhla ongumbhiyozo wokukhululwa kukaNelson Mandela ejele, nanjengoko wayekhululwe ngo1990.

UMandla uthi oku kungenxa yokuba inkqubo yeenkokeli zeANC ibixinene kwiveki ephelileyo, watsho esithi ngokwesiko labo, kukho izinto abafanele baziqwalasele phambi kokuba bavumele ubani aye engcwabeni.

“Into yokuqala kukubiza lonke usapho lakwaMandela, sibaxelele ngesi sicelo seANC. Enye into, emva kwale ndibano yanamhlanje [ngoLwesine weveki ephelileyo] kufuneka silusapho siyokuxelela uMadiba kwindawo alele kuyo ukuba ngomhla weshumi elinanye kuza igqiza leANC kwingcwaba lakhe.

“Xa iinkokeli zeANC zibuya engcwabeni kukho elinye isiko esithi silenze, elo lokubahlamba izandla ngokuthi sixhele inkomo,” utshilo uMandla, oyinkosi kuMvezo – ilali apho wazalelwa khona uNelson Mandela.

Ngalo mhla wotyelelo lweenkokeli zeANC, ukhuseleko beluluqilima kwisango lakwaMadiba eQunu. Olu khuseleko lubangele ukuba kujikwe kwankqu noSodolophu wase-OR Tambo uNomakhosazana Meth, oxelelwe ngoonogada ukuba akaziwa ekhona kuluhlu lwabantu ekufanele ukuba bangene kumzi wakwaMandela.

Kubenjalo nakuMphathiswa woPhuhliso lwamaShishini asaKhasayo uLindiwe Zulu naye oxelelwe ukuba akaziwa ekhona kuluhlu lwabantu ekufanele bangene kwaMandela.

UZulu, obesele enomsindo efuna ukuphindela apho ebevela khona (eMonti), uncedwe kukuba kufowunelwe ilungu lePalamente uJackson Mthembu ukuze azokumlanda. Kwankqu noMthembu lowo, ungene nzima ngethuba ebekunye nabaphathiswa uFaith Muthambi kwano Joe Maswanganyi.

“Singamalungu eNEC (ikomiti embaxa yeANC), sicela nisivulele,” kwakhwaza uMthembu, nto leyo eyabangela ukuba bavulelwe.

Inkokeli yeANC eMpuma Koloni iviwe liphephandaba I’solezwe isithi “lihlazo” into ethe yenziwa kwiinkokeli zeANC eQunu. Enye inkokeli yeANC ephondweni ixelele I’solezwe ukuba amalungu eNEC akazange alinikwe ithuba lokuthabatha ngokupheleleyo inxaxheba kwindibano yeenkokeli zeANC kwakunye nosapho lakwaMandela. “Babekwe kwenye indlu, kwathiwa kufunwa iTop 6 kuphela,” itshilo le nkokeli yeANC ephondweni.

UMandla, ongakhange avume kuthatha imibuzo yoonondaba ngethuba ethetha eQunu, uthe balwamkele ngezandla ezishushu utyelelo lweenkokeli zeANC eQunu.