Andile Lungisa: Le nkomfa inetyheneba

Obesakuba nguSekela Mongameli kwikhaba lolutsha kwiANC uAndile Lungisa uxelele I’solezwe ukuba inkomfa yeANC yephondo ebanjelwe e-ICC eMonti igutyungelwe ngamatyheneba.

ULungisa, ozigqatsele kwisikhundla sokuba nguNobhala wephondo ekhuphisana noLulama Ngcukayitobi, uthi bazamile ukusombulula iingxaki namagingxi-gingxi akule nkomfa “kodwa kuyabonakala ukuba kukho iinkokeli ezizimisele ukubhoxa”.

“Ezi zikhalo bezimana ukufika kuthi siyikomiti yeANC yephondo (PEC) ndifumanise ukuba ziyinyani. Abantu abebenyulwe elubala, emini hayi ebusuku, ilanga lihlabe umhlaba bafike sele kutshintshwe iinkcukacha zabo,” utshilo uLungisa.

ULungisa uthi la malungu eANC, abanga ukuba ngabathunywa, uyawazi, ngoko ke ukhwankqisekile xa ebona esalelwa ukungena.

“Ezi nkokeli zeANC zibangele ukuba kubekho amalungu avalelwa ngaphandle enkomfeni, kufuneka asiwe phantsi kwenkqubo yoluleko yombutho,” utshilo uLungisa.

Kusenjalo, ngokuhlwa kwangoMgqibelo ibisengunomji kwinkomfa yeANC abathunywa bephikisana nocububhede bobume bobulungu babathunywa.

Kwisango lase-ICC, apho angxange khona amalungu eANC abanga ngelithi alelwe ekuthabatheni inxaxheba kwinkomfa, amapolisa adubule izithonga ezine zezigcayiseli ukuchithachitha loo ngqumbo efuna ukungena ngenkani enkomfeni.

Indoda ebinesikipha esibhalwe PM17 (Phumulo Masualle) ibethwe kanobom ngamapolisa noonogada ngethuba ingena ngenkani emasangweni.