‘Andivotanga, ndibuhlungu kakhulu’

USiyabonga Phaliso ekhalazela ukuvinjwa ithuba lokuvota. UMFANEKISO: SIYABULELA MQIKELA

USiyabonga Phaliso wakwaWadi 4 eMalahleni, eCacadu uthi akavuyi njengoko abanye abantu bevuyela ukuvota kwabo ngenxa yokuba yena engalifumananga ithuba lokuvota efuna.

UPhaliso ngomnye wabaninzi abathe abalifumana ithuba lokuvota ngenxa yeengxaki zekomishini ezimeleyo yonyulo eMalahleni nakuzwelonke.

Ingxaki yenethiwekhi yeyona iphambili ebangele ukuba abantu balinde ixesha elide befuna ukuvakalisa izimvo zabo ngokuvota.

“Andivotanga, ndibuhlungu kakhulu, ndilinde isithuba seeyure ezintathu ndilinde emgceni, ndincame ndahamba kuba bendicele ixesha emsebenzini,” kutsho uPhaliso.

Ngaphandle kwakhe baninzi abantu abangavotanga ngoku kodwa kuMasipala waseMalahleni.

“Mna bendivota okokuqala, kona ndimdala qha bendikade ndingafuni ukuvota, ngoku xa ndifuna ukuvota ndilindiswa ixesha elingaka,” kutsho uPhaliso.

Kukho amarhe okuba ukucima kwenethiwekhi kunike ithuba lokuba kwenziwe amaqhinga ekungekho bungqina bawo, kutsho abahlali. Uninzi lwabo luncokole neSolezwe ngokungavoti kwabo, bacele ukukhuselwa kwamagama abo.

“Ndicela undikhusele, ndinomsindo kakhulu ndifike esitishini endiqhele ukuvota kuso, kwathiwa igama lam alibonakali, oko ndavota kule ndawo inye, ndibuhlungu kakhulu,” kutsho ixhoba lokungavoti.

Ukungaveli kwamagama wabantu kuluhlu lwabavoti yenye yeengxaki eziphazamise nezilibazise ukuvota kwabantu. Abo banyamezeleyo balinde kwade kwasezinzulwini zobusuku ukuze bakwazi ukuvota.

UZimbali Mncube weInstitute for Economic Justice uthi ukuphungulwa kwemali enikwa i-IEC ngomnye woonobangela bengxaki ezilibazise neziphazamise uvoto kweli.

“Zininzi iingxaki abadibene nazo, kodwa isigqibo sokuphungulwa kohlahlo labiwo mali abalinikwayo kuthobe ngamandla umgangatho wenkqubo yokuvotisa kweli,” kutsho uMncube.

EThokoza eRhawutini kuhambe ubusuku abantu bevalelwe ngaphandle kwisikhulu ekuchazwe ukuba besisincinci ukuba singathatha inani labavoti.

UMongameli weUnited Democratic Movement (UDM) uBantu Holomisa ubelixhoba lokujikeleza esithubeni ngenxa yeengxaki zeIEC phambi kokuba avote.