Angalindela ntoni amafama kuKontsiwe

UMphathiswa omtsha wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle uNonceba Kontsiwe.

Ngaphandle kwamathandabuzo uMphathiswa omtsha wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle uNonceba Kontsiwe kulindeleke ukuba aqhubele phambili iinkqubo esele ziqhubeka kwezolimo.

Phantsi kwezi nkqubo kulindeleke ukuba uKontsiwe aqinisekise ukuba ziqhuba ngaphandle kweengxaki, logama kukwalindeleke ukuba afakele isantya kwezo zicothayo.

Ingxaki yokukhuliswa kwamafama amancinci ngoyena mceli mngeni ekumele ukuba ajongane nawo, kuba abangaphambi kuye bebethetha ngokukhuliswa kwamafama ebekwa kwinqanaba loshishino oluphezulu.

Ukungxama kwesantya sokukhuliswa kwamafama amnyama kumele ukuba ibe ngomnye wemisebenzi yakhe ephambili.

Amafama amnyama asadinga ukuncedwa ngokunikwa iifama ukuze andise umyinge wesivuno sawo kwakunye nemfuyo abathi bayifuye.

Ezi ziinkqubo ezisele ziqhubeka koko zidinga iinguqu ezimbalwa ukuze zenze igalelo kwimeko yokukhula kwemo yezimali kweli.

Izithuba zemisebenzi kwizikhundla eziphezulu kwiiofisi zesebe kwizithili ezahlukeneyo, oku kuhambelana nokuqeshwa kwabo banezakhono ezihambelana neli xesha.

Ngaphandle kwamathandabuzo kumele ukuba abenendlela yokusebenzisa isebe lezolimo ukuncedisana nenkqubo yokudalwa kwamathuba emisebenzi kuzwelonke.

Iikholeji zolimo eMpuma Koloni zipasisa abantwana minyaka le, kodwa uninzi kwabo bantwana bahlala emakhaya nezakhono zolimo. Intsebenziswano yakhe namaziko emfundo ephakamileyo kuquka neekholeji kumele ukuba ayibeke kwelinye inqanaba.

IMpuma Koloni inezikolo zamabanga aphakamileyo ezifundisa izifundo zolimo, kumele ukuba kufakelwe umlenze wophuhliso kwezi zikolo.

Ezi zikolo zidinga ukuba zenziwe zibengamaziko avelisa amathuba emisebenzi logama ekwanika abafundi ithuba lokuba bakhule kwizifundo ngokwenza ngezandla ulimo. Uninzi lwazo zinemihlaba eyaneleyo yokwenza inkqubo yezolimo nokufuya.

IMpuma Koloni angena kuyo uKontsiwe ayinaso isikolo okanye iyunivesithi efundisa ngempilo yezilwanyana. Kumele ukuba aqinise ngamandla ekuvelisweni kwamagosa ajongene nempilo yezilwanyana aquka ooGqirha.

KwiYunivesithi yaseFort Hare kudala kusithiwa kuzakuvulwa iziko lokufundisa ooGqirha bezilwanyana, konke oko akude kwenzeke.

Ngoko ke ngumsebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuba ela ziko liyavulwa liqalise ukufundisa abantwana abafuna ukuba ngooGqirha bezilwanyana.

Ukuphuculwa komgangatho wokubekwa esweni kwamafama anikwa uncedo, kuba kudala uRhulumente enikisa ngoncedo kumafama.

Olu ncedo alulandelwa okanye awancediswa ukukhula la mafama, anikwa uncedo ashiywe enkangala.

UMphathiswa ophumayo kweli sebe uNonkqubela Pieters ulihambile elakhe ibanga ejikeleza enikisa ngoncedo kumafama akumanqanaba ahlukeneyo.