Aphalaze imbilini yawo amabanjwa

Umkomishinala wengingqi uPhiko Mbambo, nokazwelonke uArthur Fraser behamba noSekela Mphathiswa uNkosi Phathekile Holomisa ngethuba behlola intolongo yaseMqanduli

Emva kokuba ehleli iminyaka emine kwizisele zentolongo yaseMqanduli, uSiyabonga Mzantsi (49) uthi unoloyiko lokuba uzokosuleleka sisifo sephepha.

Lo kaMzantsi uthi ufike kule ntolongo ngonyaka ka2015 emva kokugwetywa iminyaka esibhozo ngetyala lokudlwengula.

“Sicela uze ungenelele kule ndawo yokuba abo bagula sisifo sephepha, bahlaliswe bodwa ngoba lo nto izokucutha inani labo bathi bosuleleke. Xa singama38 esiseleni kubekho abantu abali10 abanesi sifo lo nto ithetha ukuba sonke sizokosuleleka sesi sifo ngoba siyosulela kakhulu,” utshilo uMzantsi.

Oku ukuthethe kuSekela Mphathiswa weeNkonzo zoLuleko kunye noBulungisa uNkosi Phathekile Holomisa ngethuba ebendwendwele le ntolongo ezokuhlola imeko ephantsi kwayo ngoMvulo wale veki nanjengokuba eli Sebe likwiphulo lokuphucula iintolongo ezisemaphandleni, liphinde lizenze zikwazi ukusebenzisana noluntu.

Elinye lala mabanjwa kule ntolongo uZukile Twala, 33, ogwetywe iminyaka emihlanu, egwetyelwa ukuqhekeza, uthi yena sele ecela nje into yokwenza ngoba iminyaka le into avuka ayenze kukutya akugqiba angqengqe ebhedini yakhe.

“Yintoni ofuna ukuyenza njengokuba ulapha esiseleni?” ubuzile uSekela Mphathiswa.

“Ukuba nje tata kungabakho isikolo okanye ibala lebhola, sizimisele ukulenza ngokwethu singamabanjwa, kudala siyicela lo nto,” utshilo xa ephendula uTwala.

USekela Mphathiswa uthe uyayivuyela into yokuba bezimisele ukusebenza bencedisa ukuphucula intlalo yabo ezintolongweni.

“Kudala wawuthi xa uya entolongweni ufike kucocekile ingca iluhlaza ichetyiwe, intsimi yentolongo ineziqhamo zonke ezithi zidingeke. Kufuneka nizimisele ukusebenza nithi niphuma apha nibe ninaso isakhono sokufika nenze igalelo kwindawo ezo nisuka kuzo, siza nilungiselela zonke ezi zinto nizifunayo siliSebe,” utshilo uSekela Mphathiswa.

Uthe uyayazi into yokuba amabanjwa la anamalungelo nawo kodwa akayiva kakuhle into yokuba kuchithwe imali kulungiswa umonakalo omncinci ofana nefestile eyophukileyo, into engakwazi ukulungiswa libanjwa eli.

“Ngabantu aba, kwaye bazimisele ukusebenza batsho baphucule intlalo yamaxhoba abo kunye nezabo, makulinywe kwiintolongo zonke kutsho kusiwe ukutya ezikolweni kunye nasezibhedlele ngoba umhlaba ukhona kunye nabasebenzi bakhona,” wongezile uMphathiswa.

Kolu tyelelo lwale ntolongo uNkosi Holomisa ebekhatshwe nguMkomishinala weSebe leeNkonzo zoLuleko kule ngingqi uPhiko Mbambo kunye nalowo kazwelonke uArthur Fraser.