Arhuqa iinyawo amapolisa ukukhangela odukileyo

Atyholwa ngokurhuqa iinyawo amapolisa aseCumakala kwilinge lokukhangelwa kwentwazana yaseToise eduke kwinyanga ephelileyo uBambisa Mhlaba.

Othethe egameni lela khaya uXolile Mhlaba, uthi udanile kakhulu yindlela amapolisa aseCumakala athe awuphatha ngayo lo mcimbi nangona udade wabo engekafumaneki.

“Baxelelwe kudala ukuba umntu ulahlekile kodwa abakhange bazixhamle ngokubuyela kuthi, de ndathi mna ndiseRhawutini ndakhangela iofisi yeeHawks, bangenelela ngoku emva kokuba ndenze lo nto,” ucacise watsho uMhlaba.

Kwingxelo yawo la mapolisa alibhale ngendlela egwenxa kwa igama lakhe lo ulahlekileyo okubonisa ukuba bebesenza umsebenzi ongagqibelelanga.Ingxelo yamapolisa ibhale igama lexhoba njengoBambisa Nomhlaba, logama igama lakhe inguBambisa Mhlaba.

UXolile Mhlaba uthi bakhathazekile ngokuduka kukadade wabo kuba abamazi ukuba utshone ngaphi.

“Emva kokuba exelelwe amapolisa aseCumakala awazange aqalise ukwenza nto ngalo mcimbi ndade ndaphinda ndangenelela, inzima into yokuba singahoywa ngabantu ekumele ukuba basikhusele,” uthethe watsho uMhlaba.

Othethe egameni lamapolisa aseQonce uSiphokazi Mawisa, uqinisekise ukuba ngenene eli nenekazi lichazwe njengelilahlekileyo.

“Ugqityelwe enxibe isketi sejini, nebhatyi enomnqwazi olubhelu kunye nezihlangu ezimhlophe, izihlangu zakhe zafunyanwa esitalatweni esikufutshane nendawo ebehlala kuyo,” ucacise watsho uMawisa.

Ilizwe loMzantsi Afrika kutshanje ligaxeleke kwimeko ebuhlungu yokuduka kwabantwana namakhosikazi baze kamva bafunyanwe bebhubhile.

Ngenxa yokunyuka kwamaxhala ngokuduka kwale nkosikazi, ibutho lamapolisa i-K9 neCommunity Policing Forum bencediswa ngabahlali, babhuqe bancama ukukhangela lo wasetyhini.

Umntu onokuba unolwazi lendawo akuyo lo sisi, uyacelwa ukuba atsalele umnxeba kuSajini Nomawethu Sandile kumapolisa aseCumakala. “Sicela ukuba abantu basincedise ngokutsalela amapolisa ngayo nantoni abanokuyifumana emalunga nale nkosikazi.

Amapolisa athi esi sesinye kwiziganeko ajongene nazo zokuduka kwabantu ingakumbi abasetyhini eQonce. “Kukho intwazana yaseZwelitsha ebichazwe nayo kutshanje njengedukileyo kwikhaya layo, sisaqhuba uphando nangeso isiganeko,” kutsho uMawisa.

IMpuma Koloni ingenelela kumanani aphezulu abantwana namakhosikazi abadukayo ukusukela oko kuqale lo nyaka. Kutshanje uKarabo Mokoena waseSoweto uduke iintsukwana waza wafunyanwa etshisiwe ebhubhile, isithandwa sakhe siseluvalelweni lamapolisa ngenxa yesi siganeko.