‘Asibulali siyaphuhlisa Emapoliseni’

UMzikayise Nombewu ongumnini wendawo yentselo Emapoliseni eN.U.2 eMdantsane ekunye neembasa eziphunyelelwe yiAmapolisa Pool Club

“Aziyonyani ezi ngxelo zokuba sizizigebenga apha Emapoliseni; siqesha abantu, sixhasa neenkqubo zophuhliso apha ewadini kwezemidlalo.”

Kutsho umnikazi wendawo yolonwabo iEmapoliseni, uMzikayise Nombewu, eN.U.2 eMdantsane emva kwezityholo zokuba le ndawo igcina izigebenga. Umhlali ongazange avume ukusinika igama lakhe waxelela I’solezwe ukuba le ndawo ibenza krakra ubomi ngokubangxolela ngomculo.

“Indlela esikhalisa ngayo umculo apha ihambelana ngqo nemiqathango yemvume yokusebenza yethu,” utsho uNombewu.

Eli gama lithi Emapoliseni lisuka kwinto yokuba le ndawo ibinabanikazi ababesebenza njengamapolisa, kamva yathengwa nguNombewu. “Mna ndingene apha ekuqaleni kulo nyaka uphelileyo. Ezi ziganeko zokubulawa kwabantu zizinto ezazenzeke ngo-2014 ndingekafiki mna,” ucacise watsho uNombewu. Ekwathi iindwendwe zakhe azinatyala.

“Iiyadi zalapha zibiyelwe; inye kuphela indlu engabiyelwanga, ndiqeshe abantu abachola amaphepha yonke imihla, ndinayo indawo yokuchama yabantu abasela apha,” utsho uNombewu.

Uthi unobungqina bokuphuhlisa uluntu. “Izihlandlo ezininzi ngonyaka ndenza itumente yePool, ndineqela lalapha Emapoliseni elidlala kule tumente yonke imihla,” utshilo uNombewu.

Abahlali bale ndawo bayangqina ukuba le ndawo yindawo yabo yokonwaba ngaphezu kokuba iyindawo yentselo. UNombewu uthi uqeshe izingantsontso zamadoda agcina ucwangco kwindawo yakhe Emapoliseni kungoko engenazingxaki.

“Emva kokuba kuphume esasikhalazo ephepheni lenu amapolisa aseMdantsane awandonwabisanga apha. Aziyonyani iingxelo zokuba ndisebenzisana namapolisa okanye aquqa apha amapolisa,” utsho uNombewu. Uthi bayazana abantu abasela kwindawo yakhe ngoko abanakuchama ezindlini abaziwayo kuzo.

Umhlali ongavumanga negama lakhe uthi kudala basebenzisana nale ndawo, “engekafiki uMzikayise apha sikhula sisonwaba kuyo le ndawo, kutheni lo mntu wenu ungaziwayo engcolisa ishishini lo mntu? Makangathi ungumhlali makazichaze ukuba ungubani.”