‘… asikwazi ukudlala kulo ngoku kuba linameva’

Ibala laseGlenmore eNgqushwa lezigidi ezintathu zeerandi

NOXA nje abahlali baseGlenmore eNgqushwa benomsindo ngebala labo lezemidlalo elikwimeko emaxongo emva “kokuphuculwa” ngezigidi zeerandi ngumasipala wale dolophu, usomashishini obekhokela olu xanduva uthi wawenza wawugqiba owakhe umsebenzi.

Ngaphambi “kokuphuculwa” kweli bala kweyoMqungu ngo2016, abahlali baseGlenmore babebamba itumente rhoqo ngePasika kugcwala kuthi qhu ebaleni. Kodwa ngoku iphelile lo nto, kuba kushiyeke kukho inkunzana netshungu ebaleni ngenxa yomsebenzi onganiki iimpawu zokuba kuchithwe imali ephantse ifikelele kwizigidi ezithathu zeerandi “ukuphucula” eli bala lale lali.

Ngokwenkqubo yesiniki-xabiso (tender), umasipala waseNgqushwa wanika inkampani kanondyebo weANC eAmathole uOnke Mgunculu, ebizwa njengeMgunculu Trading.

I’solezwe lesiXhosa lityelele eli bala kutshanje, apho sifikele kwibala elangabonakalisi ukuba kuyakuze kudlalwe kwakhona kulo.

Ngokwemigqaliselo eyayinikwe iMgunculu Trading, kwakufanele ukuba, phakathi kwezinye izinto, kwakhiwe ibala elitsha lebhola yomnyazi, ibala elitsha leBasket Ball, izitulo zokubukela, ibala leembaleki, ukufakela ingca yala maxesha kwibala lebhola ekhatywayo neyombhoxo.

Kutyelelo lwethu eGlenmore, sibone umbono okhabanayo namabango kaMgunculu okuba ligqityiwe ibala, into ethetha ukuba zenziwe ezi zinto.

Kodwa uMgunculu uthi uwugqibile umsebenzi ebewunikwe ngumasipala. “Umsebenzi ndawugqiba, ze ndanikeza ngesiqinisekiso (isatifikethi) esingqina ukuba umsebenzi ndiwugqibile ngo2016. Akunakugxekwa mna ngemeko yela bala elimoshwe ngabantu futhi liphinde lingakhathalelwa.

“Ndibuhlungu futhi ndidanile ukubona eli bala likula meko. Le nto isisilumkiso kumasipala nakubahlali ukuba bayixabise into ephuhliselwe ukuxhamla bona,” utshilo uMgunculu.

Umhlali waseGlenmore uMzameli Gola ongumnini weqela lebhola ekhatywayo iMsasko Boys uyaphikisana namabango kaMgunculu okuba ligqityiwe eli bala.

UGola uthi wabethelwa usaqalwa umsebenzi “wokuphuculwa” kweli bala.

“Into endayiqaphelayo kukubona ukuba eli bala linamacala angalinganiyo. Sayokukhalaza, bathi baza kuyilungisa lo nto, kodwa abazange bayenze. Ingca le intle ifakwa kumabala asemgangathweni, bayikha kwidami elikufutshane apha elalini beyixube noqaqaqa. Saqonda nje ukuba yidemeshe yodwa le.

“Ukuze ubone ukuba aba bantu bamoshe ibala lethu, asikwazi ukudlala kulo ngoku kuba linameva,” utshilo uGola.

Umanejala wezonxibelelwano kumasipala waseNgqushwa uNcumisa Cakwe naye uthi umsebenzi “wokuphuculwa” kweli bala ugqityiwe.

“UMasipala waseNgqushwa uyithathele ingqalelo inkxalabo yabahlali baseGlenmore [malunga nomgangatho] webala labo, kwaye sijonga amanyathelo okuqubisana nalo mba,” utshilo uCakwe.

Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kule nyanga, abakwaAfesis-corplan, umbutho ongenanto yakwenza norhulumente ozinze eMonti, bazakube bebambe indibano eGlenmore ukugqala umhlahla-ndlela kule nyewe yeli bala.

Kule ndibano kumenywe umasipala waseNgqushwa, uMphicothi-Zincwadi Jikelele kwanesebe lezemidlalo.