‘Asithengisi ngomzimba, sithengisa ngesondo’

INDIBANISELA yabasebenzi abathengisa ngesondo izakubamba indibano eMonti ngoLwesihlanu ngenjongo zokuqaphela usuku lwehlabathi lokujongana namalungelo abasebenzi abathengisa ngesondo.

Le ndibano iququzelelwa yiSisonke National Sex Worker Movement. Umququzeleli weSisonke eMpuma Koloni uAbongile Gungubele, uthi ukubaluleka kwale ndibano kusukela ngonyaka ka-2001 apho abasebenzi abathengisa ngesondo bathi babuthelana eIndia ngeenjongo zokungqubanisa iintloko ngemiceli-mngeni abajongene nayo.

UGungubele uthi injongo yendibano yaseMonti kukuba aba basebenzi bathethe namalungu asekuhlaleni. Abahlali bazakunikwa ithuba lokubuza imibuzo kule ndibano.

UGungubele uthi abasebenzi abathengisa ngezesondo basafumana ukucalu-calulwa nangoku. “Ukusebenza ngokuthengisa isondo kukuzikhethela, kodwa abantu bathe gqolo ukusijongela phantsi. Abanye bathi sisasaza intsholongwane kagawulayo, kodwa ayikho into enjalo kuba sisebenzisa iikhondom,” kutsho uGungubele.

“Thina singabasebenzi abathengisa ngesondo, asithengisi ngomzimba. Ukuthengisa ngomzimba kuthetha enye into,” utshilo uGungubele.

Uthi ukusetyenziswa kwegama elithi “umarhosha” kujongela phantsi isidima sabasebenzi abathengisa ngesondo. UGungubele uthi bafuna ube semthethweni umsebenzi wokuthengisa ngesondo.

UGungubele ukwakhalazele into ayichaza njengempatho-mbi esuka kumapolisa. “Amapolisa abamba abasebenzi abathengisa ngesondo, babakhulule kwakusa bengakhange babekwe tyala,” kutsho uGungubele.

Noxa kunjalo, uGungubele uthi basebenzisana kakuhle nesebe lophuhliso lwentlalo yoluntu.

“Umntu osebenza ngokuthengisa ngesondo, uneminyaka eqala kwishumi elinesibhozo. Xa sibona ongaphantsi kwalo minyaka siye simthumele kwisebe lophuhliso lwentlalo yoluntu,” kutsho uGungubele.