Asonakalise ngeepeki isakhiwo secawe yaseRhabe amarhamente oqhekeko

Emva kwemilo noxhwitha-xwithwano lweminyaka phakathi
kwamaqela amabini amaRhabe, elinye lifikelele kwisigqibo sokuba lidophole
imikhono lilwele ukuzophula.

Ibandla laseRhabe eliseSidwadweni eNkanini, kuTsolo,  laye laqhekeka kunyaka wama-2013 emva kokuba
owayengumvangeli uGcobile Lingani
walwela ukuba ngumfundisi nangona engenazo izifundo ezidingekayo ukuze
ngokusesikweni umntu atyunjelwe ubufundisi. 

Ekuphanzeni kweenzame zakhe
zokungena kwesi sihlalo sobukhokheli, wafikelela kwisigqibo sokulishiya ibandla
iTyeni ayokuziqalela elakhe elibizwa ngeC.V Zonke nelathiywa ngomfundisi
wamaRhabe ongasekhoyo. 

Ongumdala kwisebe laseTyeni uthe, ekuphumeni kwakhe
okaLingani  wawola inqwaba yamalungu
kodwa uninzi lwawo lwaphinda lwabuyela eTyeni emva kokuziqonda ukuba
belulahlekisiwe. Wongeze ngelithi ukususela ekumkeni kwawo la malungu  kude kuzothi ga ngoku bebethe gqolo
ukubahlukumeza bebanga isakhiwo secawe ngelithi sakhiwa ngooyise babo kunye
nenxiwa ababanga ngelithi lelosapho lakwaSibutha hayi icawe.

Ingxelo idize ukuba, eli qela loqhekeko lizame amatyeli
amaninzi ukusebenzisa iintsapho ezabanenkxaso ekwakhiweni kwesi sakhiwo kuquka nosapho
lakwaSibutha ukuze lifumane ilungelo lokusithimba isakhiwo nenxiwa ngokubanzi,
kodwa onke amalinge akabinakuphumelela. “Eli sebe liqhekeke ngethuba
lisakhokhelwe nguMfundisi uMthobeli Matenese owalandulelayo eli ngonyaka
wama2015, kwangona ziye  ziqina ngokuqina
izigrogriso ezivela kula marhamente. Esona sehlo sishiye wonke ubani othukile
sisihelegu sokufika ngomhla wecawe enkulu kumdaka, kunuka phuqu lilindle
elalizele ndawo yonke, ingakumbi 
kwipulpiti le yokushumayela , baze bagqibela ngokuyitshisa. 

Oku kuchithwa
kwelindle kwenzeka ngobusuku, kungekho bani ubonayo kodwa siqinisekile ukuba
lelinye lamayelenqe enziwe leli qela likaLingani, kuba yenzeke emva kokuba
bethe bazakusibonisa ukuba abahleki nathi”,Utshilo umdala webandla.

Amalungu  esebe leTyeni
athe anengqiniseko yokuba konke oku kuphenjelelwa ngokaLingani,  kuba
kudala belindele ungenelelo lwakhe ekukhalimeleni  ezi zenzo kodwa akade abonakale ndawo.
Ngomhla wema31 kweyeKhala iqela lamakhosikazi lithe gqi liphethe iipeki,
amagaba, ihamile nezinye izixhobo luzokudiliza iindonga zecawe iTyeni
emini  ilanga lihlab’ umhlaba. Ingxelo
iveza ukuba iqela elo belikhokhelwe nguNowinile Sphala owayengusihlalo kunye
noNozimasile Gwaxu owayefudula engunobhala wesebe phambi koqhekeko. 

Ngethuba
izandla zixakekile kukukhanda udonga lwendlu yonqulo, imilebe le ibingayekanga
ukuphosa izonyeliso, besithi abakhathali nokuba singabaveza emaphepheni bafuna lo
nto kanye,  kutsho omnye kwabo bazibonele ngemehlo lenyama.

Amalungu ebandla laseTyeni avule ityala kwinkundla yakuTsolo
baze bavela phambi komgwebi abamangalelwa ngomhla wama21 kule imiyo ngezityolo
zokonakalisa impahla nenkitha yezinye.