Athetha ukuthini amaLungelo oLuntu kuwe?

Mazizi Dlamini wasePeelton eQonce: “Olu suku luthetha lukhulu kum, kuba kudala sasilwela amalungelo ethu. Sinawo ngoku loo malungelo. Ilungelo lokuphila ubomi esasilivinjwe ngabelungu sinalo ngoku. Phambili phaya wawusithi xa uhamba edolophini ngokuhlwa ubuzwe ukuba ufuna ntoni. La malungelo akazanga lula, abantu abafana nooSteve Biko babhubha ngenxa yawo.”

Sisa Qondo, Upper Mngqesha ngaseDimbaza: “Ngaphambili, yayingabantu abamhlophe abafumana la malungelo. Le ndawo iQonce, yindawo abelungu babecinga ukuba yindawo yabo. Izindlu zangasese eQonce, zazihlulwe kubini, kukho icala labamhlophe nelabamnyama. Xa sikhwele uloliwe sisiya eRhawutini sasisahlulwa, kubekho icala labantu abamhlophe nelo labamnyama.”

Asenathi Matholengwe, kwaMasele eQonce: “Ngaphandle kwamalungelo asiyonto. Amalungelo ethu yinto ekufanele ukuba siyicinga umhla nezolo ingakumbi kulo rhulumente wentando yesininzi. Siyeva ukuba kwakunzima ngaphambili, kodwa ngoku kungcono ngoku.”

ZIYAQHUBEKA KWIPHEPHA