Avulekile amasango weRooibos yeli eTshayina

Iinguqu ezenziwe nguRhulumente waseTshayina malunga nerhafu etsalwa kwintengiso yeti yeRooibos yaseMzantsi Afrika ziye zamkelwa ngezandla ezishushu. URhulumente waseTshayina udize ukuba uyithobile irafu etsalwa kwiti yeRooibos esuka eMzantsi Afrika.

UMphathiswa wezorhwebo noshishino kweli uIbrahim Patel uthi iTshayina lelinye lamazwe arhweba ngamandla noMzantsi Afrika.

“Kunyaka ophelileyo siqalise ukuvula iingxoxo nelizwe laseTshayina malunga nexabiso lerhafu etsalwa kwiintengiso zethu ezithengiswa kwela lizwe, iti yeRooibos ibiyenye yazo,” kucacisa uPatel.

Ilizwe loMzantsi Afrika livelisa iti eninzi yeRooibos ehlabathini, kwaye iNtshona Koloni yeyona ndawo iphambili ekuveliseni le ti. Iti yohlobo lweRooibos iyanconywa ngokuba iqulethe izithako ezinezakha mzimba eziqinisa amajoni omzimba ngeendlela zonke.

“Kunyaka ophelileyo sixoxe noMphathiswa wezorhwebo noshishino eTshayina, uWang Wentao, ngeendlela zokuqinisa ubudlelwane borhwebo kunye noshishino, ezi ziziphumo zalo msebenzi,” uhambisa atsho uPatel.

Ingxelo yeBhunga ejongene nokuveliswa kweti yeRooibos kweli ithi ngamashumi amabini amawaka eetoni zeti yeRooibos eziveliswa eMzantsi Afrika. Amafama avelisa iti yeRooibos kweli aqeshe abantu abakumawaka amahlanu ababeka ukutya etafileni kutye iintsapho zabo.

“Ngamazwe angamashumi amane anesihlanu kwihlabathi athenga iti yethu yeRooibos, oko kuthetha ukuba yenza umahluko omkhulu le ti kwiimalike zehlabathi,” kutsho uPatel.

UPatel akakulibalanga ukuncoma iinzame ezenziwa liSebe lezolimo nophuhliso lamaphandle kweli eliphantsi kolawulo lukaMphathiswa uThoko Didiza.

Irhafu ebitsalwa kwintengiso yeti yeRooibos yeli eTshayina ibixabisa phakathi kweshumi elinesihlanu leepesenti ekhulwini ukuya kumashumi amathathu eepesenti ekhulwini.

“Ngenxa yezinguqu, kulindeleke ukuba amafama bethu abathengisa iiRooibos zabo eTshayina bahlawule irhafu eqikelelwa kwiipesenti ezintandathu ekhulwini kuphela,” kutsho uPatel.