Awanikwanga bheyile amapolisa antlonte amadoda de abhubha

Amapolisa amahlanu (5) kwidolophu yaseKaladokhwe eMpuma Koloni ajongene namatyala afana nelokuxhwila, ukubetha ngokonzakalisa, ukuzama ukubulala kwanokubulala, ashiyeke ngaphakathi eziseleni emva kokuba eyalelwe ibheyile yinkundla yalammandla.

Esi sihlanu sibanjwe ngomhla we-12 kule nyanga, nguMelikhaya Madubedube (41), Ibanathi Jack (33), Ndumiso Mpondo (29), Khulile Damane (46) kwakunye noVuyani Mahlasela (31). Sibanjwa emva kokuba kwabhaqwa indoda (29) yonzakele ingaphakathi kumasango esikhululo samapolisa.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA, uLuxolo Tyali, ithi, esi sihlanu sabamba amadoda amathathu ngomhla wesibhozo kwakule nyanga sawabetha kwaye siwantlonta kuba la mapolisa esithi esi sithathu sibe ifowuni yelinye ipolisa.

Amapolisa ayesebenza ngobo busuku esebenzisa imoto yomsebenzi iQuantam ngethuba ebamba aba barhanelwa bathathu, nalapho baye babafaka isipreyi emehlweni sabogqumelela ubuso bebafuthanisela.

Elesithathu ixhoba nelalingasakwazi nokuzihambela, lagalelwa amanzi ngalamagosa umzimba wonke sebengaphakathi kwisikhululo.

La mapolisa kwafika ixesha lokuba agoduke kusasa xa kuphela ixesha labo lempangelo, ashiya ixhoba ngaphakathi ligcuma ziintlungu ngakwi tephu yamanzi lithe gangalala, amabini amaxhoba egodukile.

UTyali uthi, ngexesha lakusasa afike abona ixhoba labe sele lichaza ngokwenzeke kulo noogxa balo ababini nelaye labizelwa i-ambulensi ekubeni lifumane unyango.

Ixhoba laye labhubha lisendleleni eya esibhedlele ngaphakathi kwi-ambulensi. Ingxelo ithi elinye ixhoba lesibini libhubhe kule veki esibhedlele, elinye eliseleyo lisaphila.

La mapolisa azakubuyela ngomhla we-23 kwinyanga ezayo kuFebhuwari njengoko kusenziwa uphando oluphangaleleyo.