Axakile eXesi amasela eePlasma namaqanda!

Abahlali bakwilali yaseCwaru eXesi bahlala ngokoyika nanjengokuba izehlo zokuqhekezwa kwemizi zixhaphakile kule laliUmfanekiso: BHEKI RADEBE

ABAHLALI belali yaseCwaru eXesi abasalali behlayo ngenxa yamasela agqugqisa emini nasebusuku kule lali efuna oomabonakude abatsheziweyo (Plasma TV), kodwa bengawachasanga namaqanda xa befike ungekho umabonakude.

Kwezi nyanga zimbini zidlulileyo, abahlali bathi baxakene namasela ezi ndawo ekubonakala ukuba ngumkhambathi othile osebenzisa imoto ukweba iiPlasma TV.

Ngenxa yoku abahlali, ingakumbi amakhosikazi angabahlolokazi kwakunye nalawo angatshatanga, agqibe kwelokuba mabazixhobele logama amadoda elali egqibe kwelokuba mawagade ilali ebusuku.

I’solezwe lesiXhosa lithelwe thsuphe ngumsebenzi karhulumente ongunolali waseCwaru, ze latyelela le lali.

Ngenxa yokuqaphela ubuzaza nomngcipheko wabahlali bale ndawo, I’solezwe lesiXhosa ligqibe kwelokuba malingabachazi ngegama abahlali ukubakhusela kwaba nqekethe.

Enye inkosikazi ehlala yodwa ixelele I’solezwe ukuba umabonakude wayo wabiwa ngaba nqekethe emva nje kosuku ufikile.

“Ngomhla weshumi elinesithandathu kweyoMdumba bendiziselwe iPlasma TV ngumakazi wam. Beza kwalo mini ebusuku baqhekeza kanti baqhekeze kwindlu erenta unogada osebenza kufuphi nalapha ekhaya. Bafika ingekho iPlasma bamthathela amaqanda, ubisi, iketile ne-ayini.

“Loo Plasma ithathwe ngentseni yomhla weshumi elinesixhenxe kwakweyoMdumba, into ethetha ukuba abazange baphozise maseko. Kuyacaca ukuba bayibona xa isothulwa yimoto,” kutsho le nkosikazi.

Enye inkosikazi yale lali ithi yona yeva ngengxolo ngokuhlwa kwiiveki ezintathu ezidlulileyo, kanti kukufika kwala masela. “Apha kum wafika ebusuku waqhekeza icango lasekhitshini, emva koko ndahlaba umkhosi elalini beza abantu.”

Omnye umhlali oyindoda, yena uthe: “Kwezi nyanga zimbini zidlulileyo abakhange basinike siqabu oko beqhekeza. Baqhekeza nasemini kwimizi enabantu abaphangelayo.”

Enye inkosikazi ehlala nabantwana bayo ithi yeva ngezinja kanti afikile la masela.

“Mna ndiqhekezelwe ngomhla wesithathu kule nyanga. Ndive izinja zikhonkotha, ndabona ukuba makhe ndiyokukroba ekhitshini. Zandenzela isithukuthezi ezi zinja ndabona ukuba mandiyokukroba, xa ndithi nanku umntu exhikiza icango lakwam – xa ndisondelayo wabe sele ebaleka.”

Abahlali barhanela ukuba la masela ngabantu abadibene nabantu belali yabo yaseCwaru. “Akunokuqhekezwa imizi emeleneyo, iintsuku zilandelelana. Ayingomntu waseDimbaza lowo, ngumntu walapha,” kutsho enye inkosikazi.

Kwakhona, abahlali baseCwaru bathi bacinga ukuba baqale iphulo lokugada ilali yabo ebusuku, umsebenzi ekugqitywe ukuba wenziwe ngamadoda elali. “Thina makhosikazi, siza kuhlala sixhobile apha ezindlini,” itshilo enye inkosikazi.

Aba bahlali bathi bayawaxelela amapolisa aseXesi malunga nezi zehlo kodwa aboneliseki yindlela asabela ngayo. Bathi banqwenela iveni yamapolisa ukuba ithi gqolo ukubonakala elalini. Bakwathe bakwafuna eza zibane zide zikhanyisayo ukuze kuyeke ukuba mnyama.