Axhaswe ngeetoni zelusini amafama athwaxwa yimbalela

Amafama athwaxwa yimbalela afumene uncedo lukarhulumente lokuphiwa ilusini

ISebe loPhuhliso loLuntu kwanezoLimo eMpuma Koloni likhuphe iitoni eziliqela zelusini ukuncedisana namafama athwaxwa yimbalela kwimimandla yaseMpuma Koloni.

Indawo ezithe zafumana inkxaso kule veki yiAdelaide, Dikeni neRhafu, itshilo ingxelo yesebe.

Kwindawo yaseAdelaide kukhutshwe iitoni ezingamashumi amathathu anesibini zelusini ukunceda amafama kwimbalela ethathe ixesha elide kula ndawo.

EDikeni amafama anikwe iitoni ezingamashumi amathathu zelusini.

Kwindawo yaseRhafu amafama anikwe iingxowa (50kg) zombon’ obomvu ezingamakhulu amathandathu aneshumi kwanelusini ekwiwaka elinamakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesithandathu, logama eNieu-Bethasda, kude kufuphi naseRhafu, ithe yanikwa amabhali welusini akumakhulu amahlanu aneshumi elinesibini kwaneengxowa zombon’ obomvu ezikumakhulu amabini anamashumi amathathu anesihlanu.

Kwakhona, iitoni ezingamashumi amabini anesihlanu zelusini zinikwe amafama waseQonce.

Amafama athe axhamla kolu ncedo lukarhulumente ngalawo wasezilalini, lawo akhasayo kwanalowo angoongxowankulu.

Kusenjalo, obesakuba yinkokheli yeANC Youth League eMpuma Koloni, uAyanda Matiti, ongumthelekisi wamanqindi kwanomfama, ubhale kuFacebook wakhe ngoMvulo ekhalazela ukungahoywa kwamafama ngokwenkxaso esuka kurhulumente.

UMatiti, efake umfanekiso wegusha nebhokhwe ezibulewe yimbalela, uthi bazifaka izicelo zoncedo kwiinyanga eziliqela kodwa nkqi uncedo.

“Kufuneka kufe zibe ngaphi phambi kokuba [kumanyelwe isikhalo sethu]. Sifuna amanzi kwanoncedo olufana nelusini ukuze kusinde imfuyo yethu,” utshilo uMatiti, ongumfuyi eBuffalo City.