Axhobela iKhorona amafama eMolteno

Amafama aseMolteno esamkela izixhobo kuMphathiswa uNomakhosazana Meth

Umphathiswa weSebe lezoLimo noPhuhliso lwamaPhandle kweli phondo, uNomakhosaza Meth, unikise ngezixhobo zokuzikhusela kwisifo seKhorona kumafama engingqi yaseMolteno.

Amanzi agonyiweyo okuhlamba izandla, kuquka nesingxobo sokukhusela umlomo zezona ziphambili kwizipho ezithe zanikwa la mafama ngelizama ukulwa nesifo seKhorona.

Osisithethi sela sebe uAyongezwa Lungisa uthi iinjongo zabo zimbaxambini kwezi nzame zokugqithisa ezi zixhobo.

“Ngaphandle kokufikelela kumafama eMpuma Koloni ngokubanzi, sikwajonge ukufikelela kwiindawo ezikumaphandle ukuze uluntu luxhamle lukhuseleke,” kutsho uLungisa.

Ingingqi yaseMolteno, Sterkstroom neStensburg zezinye zeendawo zeli phondo ezisoloko zisilela ukufumana uncedo neenkonzo zikarhulumente.

Iziko lophando eDohne eCumakala kwiveki ephelileyo lazise ngokusesikweni amanzi agonyiweyo okuhlamba izandla enziwe kweli ziko kwilinge lokuncedisa idabi lokulwa neKhorona.

“Sincediswe kakhulu lisebe lezolimo, ulobo namahlathi kuzwelonke ngokusinika ezinye zezinto esizinike amafama apha namhlanje,” utsho uLungisa.

Inkulumbuso yeli phondo, uOscar Mabuyane, ethetha eDimbaza kwinyanga ephelileyo ukhuthaza ukusetyenziswa kwemveliso zeMpuma Koloni.

“Ngabasebenzi basezifama abangaphezu kwamakhulu amathathu abathe bafumana kwezi zixhobo, ngoku zinikwe abameli babo abasuka kwiifama ezilishumi elinesibhozo,” kutsho uLungisa.

Ingingqi yaseMolteno neendawo ezingqongileyo idumile ngokuvelisa iibhokhwe zoboya, iigusha kwakunye neenkomo zobisi.

Le ngingqi yaziwa nangokuqatsela ngengqele kwezi nyanga zasebusika nanjengoko ihanjelwa likhephu ngonyaka ngamnye. IMolteno ikuMasipala weSithili saseChris Hani phantsi koMasipala wase-Enoch Mgijima.

Kukho iingxelo zokuba kukho imali ekumashumi amabini ezigidi zeerandi elungiselelwe ukunceda amafama amancinci kwakunye namakhaya ahluphekayo eMpuma Koloni.

Isebe lezoLimo noPhuhliso lamaPhandle kulindeleke ukuba likhuphe amaxwebhu okuthenga ukuze iintsapho ezikwishumi lamawaka namafama asaqalayo bakwazi ukuthenga izinto abazidingayo kweli xesha lenzima.