Ayaphokoka amazwi ovelwano kwigosa likamasipala

Usodolophu womasipala waseNdlambe phantsi kwedolophu yasePort Alfred uSipho Tandani uthi balahlekelwe kukubhubha kogxa wabo emsebenzini uMluleki Matiwane nobeligosa eliphezulu kwezolawulo, engumcwangcisi-zidolophu kula masipala.

UMatiwane ubhubhe ngengozi yemoto ngentsasa yangeCawa.Iingxelo zithi uMatiwane noneminyaka engamashumi amane anesibhozo ubudala ubhubhe kwingozi ye moto ngethuba imoto yakhe ingqubana neloli kwindlela * -R72 ngakumlambo iBushman ngethuba ebuya kwisingcwabo sogxa wakhe.

UTandani udlulise amazwi ovelwano kusapho nakwizihlobo zikaMatiwane nalapho athi akakho onothi avale indawo kaMatiwane kula masipala nanjengoko umntu ngamnye enendawo yakhe athi agqame ngayo komnye umntu naphi na.

Uthi nabo basothukile: “Sisothukile ngokushiywa kwethu yile ndoda ingakumbi ngolu hlobo asishiye ngalo, usekhona kwiingqondo zethu, iintliziyo zethu kwana- kwingcinga zethu. Ubelulutho kakhulu kuthi ebengumntu osoloko ekhona ekunikezeni iingcebiso ubengumntu okrelekrele. Eyonanto sele ishiyeke kuthi kukuba sinyuse nangakumbi kumsebenzi ebewenza omhle kulo masipala singamphoxi kwaye singaphoxi nabahlali balo masipala abajonge iinkonzo ,” utshilo uTandani.

Lo kaTandani ukwadize ukuba baphulukene neyona manejala nayiphi na inkampani ebinokunqwenela ukuba nayo kwinkampani yayo.

UMatiwane ngasemva ushiya inkosikazi kwakunye nabantwana bakhe, kwaye kuyavakala ukuba angabekwa kwikhaya lokuphumla kumgqibelo esijonge kuwo umhla wokuqala kwinyanga ezayo * -Agasti.