Ayenyuka amaxabiso ebhasi ngeKrisimesi

Umfanekiso wethu oselugcinweni

EKAPA: ISIBHENGEZO esikhutshwe yinkampani yeebhasi uGolden Arrow Bus Services (GABS) sokwenyusa amaxabiso okukhwela nge 7% ukususela ngeKrismesi siza kuba negalelo ezimpokothweni, batsho abakhweli.

I-GABS ithi oku kubangelwa kukwenyuka kwexabiso lamafutha ezithuthi. Bathi awazukwenyuka amaxabiso kwabo abadla umhla-phantsi.

Izakubayi R13.75 ukusuka eKhayelitsha ukuya edolophini isuka kwi R12.85. Abadla umhlala-phantsi bazakubhatala R5.65 ukusuka kwiR5.30. Izakubayi R30.50 ngamaxesha kaxakeka (peak hours) ukusuka kwi R28.50. Abantwana besikolo abangaphantsi kweminyaka eyi 17 bazakubhatala iR16.20 ukusuka kwi R15.15.

“U-Golden Arrow uzakuwenyusa amaxabiso nge 7% ukususela ngeKrismesi nangona engathandi. Abadla umhlala-phantsi abazukonyuselwa. Okukwenyuka kwamaxabiso kubangelwe kukwenyuka kwexabiso lamafutha ezithuthi. Kwezinyanga ziyi 12 zidlulileyo ixabiso ledizili lenyuke nge 12%. Isigqibo sokwenyusa amaxabiso zange sathathwa nje kungaqondwanga iziphumo zoko, kodwa kweli tyeli asikwazi ukungawenyusi,” utshilo.

U-Dyke-Beyer uthe benze konke okusemandleni ukunciphisa iziphumo zokwenyuka kwamaxabiso kubakhweli.

“Lento iqale yaxoxwa namaqumrhu wabakhweli kwintlanganiso eyayibanjwe ngomhla we 11 kweyeNkanga.  Abakhweli abanamatikiti azakube ethengwe ngomhla we 24 anentsuku eziyi 14 phambi kokuphelelwa bangabhatala amaxabiso amatsha ngomhla wesixhenxe kweyoMqungu,” utshilo.

Umhlali waseKhayelitsha uVuyokazi Mini nosebenzisa ibhasi, uthi nangona lingazukwenyuka kakhulu ixabiso kodwa kuza kufuneka angene nzulu ezimpokothweni nanjengoko ethenga amatikiti amabini ngenyanga-elakhe nelo lomntwana wakhe ofundayo.

“Ndibhatala iR1 130 qho ngenyanga ngam nomntwana wam ukuya edolophini sobabini. Ininzi kwayona loo mali, andazi xa iza kuphinda yongezwe. Ngekungcono ukuba umntwana wam ebegqiba esikolweni, usekunyaka wesibini. Lo nto ithethe ukuthi ndisezakubethakala,” utshilo.

UNokulunga Velela waseNyanga osebenza emakhitshini uthi uzakuthatha ithuba ukuqhela la maxabiso matsha. “Ndibhatala iR10. 40 kwibhasi yentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kutsho phambi kwentsimbi yesine. Besele ndayiqhela loo mali kwaye ibifikeleleka. Ingathi ndizakubuyela eteksini ngoku. Nangona ixabiso lebhasi liphantsi phakathi kwamaxesha kaxakeka idulu yona. Andazi xa izakuphinda yenyuke. Kanti iteksi ihlala iyi R15 ngamaxesha onke,” utshilo.

UZukisa Liwani oneminyaka eyi-18 wasePhilippi ofunda ibanga lesibhozo edolophini, uthi ucingela umakhulu wakhe nanjengoko efundiswa nguye.  “Uhleli ekhala kwangoku leli tikiti le R475 ngenyanga ukuya edolophini. Mhlawumbi ndakubuyela kwizikolo zasekuhlaleni,” utshilo.