‘Ayinankathalo iKHS’-usapho lomfi

UGwen Stuurman okhalela inkathalo engekhoyo kwisikolo ebesixelenga usisi wakhe

Usapho lakwaStuurman eQonce alonelisekanga yindlela isikolo iKingsridge High School for Girls (KHS) kule dolophu esithe sawusingatha ngayo umphanga kaNonzingiso Stuurman osebenze iminyaka elishumi kwihostele yesi sikolo ebizwa njengeClarendon.

UNonzingiso Stuurman (55) ubhubhe ngomhla wamashumi amabini anesithathu kweyoMqungu, ebhubhela kwihostele yesi sikolo kulandela ukukhathazwa yimpilo – nekuyinto ebekulixesha imhlupha.

Apho lungonelisekanga khona usapho lakwaStuurman, ngokokutsho kukaGwen Stuurman ongusisi kaNonzingiso, kukuba iKHS ayikhange ibambe nkonzo yasikhumbuzo ngokubhubha kukaNonzingiso.

“Asikhange sifumane kwambalelwano esuka esikolweni. Umphanga kasisi wethu awukhange ukhankanywe nakwiphetshana (newsletter) lesikolo. Asixolanga yindlela osingathwe ngayo umphanga kasisi. Nokuba ebengumntu ococayo nophekayo esikolweni, andiqondi ukuba yindlela elungileyo le aphethwe ngayo xa ebhubhile,” utshilo uGwen.

“Besingafuni mali yaseKHS thina, into ebesiyifuna kukubonakaliswa kwembeko kusisi wethu xa ebhubhile. Namhla simngcwabayo usisi wethu, akuzange kubekho nekwayara le yesikolo ukuyocula. Into eyenzekayo kukuya kwabasebenzi abamnyama abebesebenza nosisi, nabo bebeziqeshele imoto kodwa iimoto zininzi okweentwala kwesa sikolo,” utshilo uGwen.

UGwen uthi uNonzingiso ebezinikele kumsebenzi wakhe kwihostele yesi sikolo.

“Usisi ebevuka rhoqo ngentsimbi yesihlanu ephekela abafundi ehostele, esebenza phantsi kwemeko ezinzima kodwa leyo into ayibonelwa ntweni. Asonelisekanga kwaye oku kubonakalisa ukungabikho kwenkathalo xa kuthethwa ngabantu abamnyama kwesi sikolo,” utshilo uStuurman.

Uthi sele efuna ukulwela nabanye abantu abamnyama abasebenza kwesi sikolo kuba bona belusapho bamngcwabile ngaphandle kwamagingxigingxi uNonzingiso.

I’solezwe lincokole nentsumpa yale hostele ezibize kuphela njengo-C. Fraunstein. UFraunstein uthi asiyonyani ukuba isikolo asikhange sibonakalise inkathalo ngokubhubha kukaNonzingiso.

“Emva kokubhubha kwakhe, siye sakhanyisa ikhandlela iveki yonke, sabeka iintyatyambo kwabhalwa nemiyalezo. Kaloku amasiko awafani, lo nto ayithethi ukuba asinankathalo.

“Abanye abasebenzi bethu bayile emngcwabeni. Ndinayo into ethi umngcwabo ubuza kuqhutywa ngolwimi lwesiXhosa, kwaye ke bendingazukuva ukuba kuthiwani xa besiyile,” utshilo uFraunstein.

Noxa nje uFraunstein esithi bayenzile inkathalo, uGwen ebesamile kwelithi “akukho” kwanto eyenziwe yiKHS ukubonakalisa inkathalo ngokubhubha kukaNonzingiso.

Esithi xa kuthe kwabhubha owebala labo umntu, kuma yonke into kwesa sikolo kusenziwa amalungiselelo.