‘Ayiyodolophu iQoboqobo’

Idolophu yakuQoboqobo engenazibhanki navenkile ziphucukileyoUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Ilihlazo elingathethekiyo idolophu yakuQoboqobo ngenxa yemeko ekuyiyo ebonisa ukuba akukho nkqubo zikarhulumente eziqhubekayo ezijoliswe ukuphuhlisa le dolophu inembali.

Le yenye yeedolophu ezasungulwa ngeminyaka yo1800 yaza kamva yangqongwa ziifama ebezivelisa ukutya nemveliso zamahlathi ezifana nemithi ejikwa yenze amaplanga.

Ingxelo yabahlali ithi indlela igqityelwe ngeminyaka yoo-1970 ukusetyenzwa, izitalato zigcwele inkunkuma, iinkonzo zebhanki zifumaneka eQonce.

Omnye wabarhafi okwangumhlali, oneminyaka ehlala kule dolophu, uXola Makhubalo, uthi kulusizi ukuhlala kwidolophu yaseQoboqobo. “Sibolekisana neehagu, amahashe neenkomo ngezitalato zethu apha, alukho uhlobo lophuhliso olukhoyo,” uthethe watsho uMakhubalo. Imeko embi yezitalato ezinothuli ibangela ukuba kungabikho zivenkile ezinkulu ezithengisa ukutya kwanezo zithengisa iimpahla. U-Asa Woko ukhulele eQoboqobo, uyazi kakuhle imeko yale dolophu.

“Ndinesidanga kwezotyelelo, ndiphumelele eWSU ngo2015, alikho ithemba lokufumana umsebenzi kule idolophu, kuba umasipala akanawo umbono wokuqhubela intlalo yethu phambili, ulwaphulo-mthetho nokusetyenziswa kweziyobisi yeyona nto iphambili,” uthethe watsho uWoko.

Ingxelo ithi ngamashumi asixhenxe ekhulwini eepesenti izinga lentswelo-ngqesho kule ndawo eyayinika ithemba ngexesha lobandlululo ngokudala amathuba emisebenzi.

“Ndikhula apha kuhanjwa nanini esitratweni, kodwa ngoku akusenjalo, siyakhuthuzwa sihamba, kuthathwe izinto zethu, ngenxa yalo nto asisakhululekanga ezitalatweni zethu,” utsho uWoko.

Ukanti nangona kunjalo, umasipala wase-Amahlathi uyaqhubekeka ukuthatha imali yeenkonzo eluntwini. UNobambo Mzamo uqale ukuhlala apha ngonyaka ka1986, uyakhala ngemali etsalwa ngumasipala ngenxa yeenkonzo ezingekhoyo.

“Kugqabhuka umbhobho apha, kuthwe funa umntu akwenzele lo mbhobho, logama ukhangela umntu iyenyuka imali yeenkonzo zokuhanjiswa kwelindle nokuba umbhobho ugqabhukile,” uthethe oko uMzamo.

Lo mama ophila ngenkam-nkam uthi imali agqibele ukuyihlawula ibikumawaka amathathu eerandi ngenxa yokuqhawuka kwemibhobho. Idolophu igcwele zivenkile zabantu bamazwe aseSomalia nasePakistan, zonke zithengisa izinto zokwakha kunye nokutya. UBonga Makhaphela ngumntu omtsha oyinzalelwane yaseQoboqobo.

“Iziko lokunikisa ngolwazi eluntwini livaliwe kuba akukho mali yokuhlawula umntu obevula le-ofisi, uninzi lwabantu apha luxhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente, akukho phuhliso,” uthethe watsho uMakhaphela. Isibhedlele, isikhululo samapolisa kunye namaziko empilo amancinci akhiwa ngurhulumente kaSebe.

Iivenkile zotywala luphawu oluphambili lwale dolophu, zingaphezu kweshumi elinanye ezibonakalayo xa uhamba ngesona sitalato sikhulu sale dolophu. Owayesakuba ngumphathiswa wesebe lezabasebenzi kweli, uMembathisi Mdladlana ngumntwana wale dolophu, logama umphathiswa wesebe lezomkhosi uNosiviwe Mapisa-Nqakula yena wayengumfundi kule dolophu.

“Iloli ethutha inkunkuma apha inye inceda thina kunye nedolophu yaseStutterheim nanjengoko siphantsi komasipala omnye, asikho thina kwinkqubo zikarhulumente weli lizwe,” utsho uMakhaphela.

Uninzi lwezakhiwo zale dolophu zezeminyaka yo1800, zimbalwa kakhulu ezala maxesha. Igama lale dolophu lisuka kwigama likaNkosi uKama owayekhe wahlala kulo mhlaba. Abafundi besikolo iSteve Tshwete abangavumanga namagama abo, abavumi ukuba yidolophu iQoboqobo.

“Ayiyodolophu iQoboqobo, yonke into apha siyenza kwezinye iidolophu,” batsho abafundi. Usomlomo webhunga lase-Amahlathi, uNokuzola Mlahleki, uthembise ngempendulo kwezi zityholo.