‘Ayontando kaThixo tu apha ku-Uyinene’

East London-190907- Emotions were high to monours that attended the funeral of UCT student Uyinene Mrwetyana in Abbotsford Christain centre in East London. Uyinene was killed by the man working at Clareinch Post Office in Western Cape, Eastern Cape Premier Ocsar Mabuyane accompanied by provincials MECs -Picture by BHEKI RADEBE
Inkonzo ebikhonza usapho lakwaMrwetyana, ithi imthembile uThixo njengomnini wezinto zonke, kodwa ithi asinguye lo uthathe umphefumlo wenzwakazi yakwaMrwetyana, uUyinene, obhubhe emva kokubulawelwa eposini eKapa yindoda engumsebenzi kulo posi. Inkonzo yomngcwabo kaUyinene iqhutyelwe eAbbotsford Christian Centre eMonti ngoMgqibelo. U-Uyinene ebefunda kwiYunivesithi yaseKapa (UCT) ekunyaka wakhe wokuqala kwisidanga seBA: Media and Film Studies. UNozwi Maxegwana waseChrist Ambassadors eQuigney, inkonzo ebekhonza kuyo uUyinene nosapho lwakhe, uthe: “Siyamfuna uThixo kuba inkonzo ingxwelerhekile. Lo mntwana u-Uyinene sakumkhumbula ngoncumo lwakhe.”

“Ndikhumbula ndimbuza ukuba ufunda ntoni na Uyi-Uyi, ndamva ekhawulezisa endiphendula kodwa ndamxelela ukuba magangxami ayichaze kakuhle. Wahleka kancinci watsho eyibiza,” utshilo uMaxegwana ethethela inkonzo yosapho. UMaxegwana uthi ayingoMdali lo ubulele uUyinene. “Ndifuna ukuthi uThixo, ondlela zingaziwayo, singoobani na thina ukumphikisa sithi bekufanele wenze njani. Kodwa njengetyalike, asididekanga tu. Siyayazi ngokucacileyo eyokuba asingoThixa owenze le nto. UThixo akabulali. Siyayazi ukuba ngumtyholi lo wenze le nto.” Yena uEsona Mrwetyana, ubhuti kaUyinene, umchaze udadewabo njengomntu obesoloko ephendla izinto, engavumi kungvunyiswa. 

Image may contain: one or more people, crowd and indoor

“Besikhe sixabane nangerimowuthi kamabonakude kubenzima endlini. Ebhubha nje usisi wam, uthabathe inyathelo lokuphila impilo yococeko ngokomzimba. Ebengasayityi inyama, esela amanzi kuphela futhi ezilolonga umhla nezolo,” kutsho uEsona. U-Esona ukwabalule nokuba bekungalulanga kuye ukuqubisana nombandela wokulahleka kukadadewabo. “Bendizibuza ukuba uphi Thixo? Ndinemibuzo emininzi. Kodwa ndiyayazi ukuba uThixo uveza iimpendulo ngeendlela Zakhe,” kutsho uEsona. U-Uyinene ushiya ngasemva umama notata wakhe kwakunye noEsona. Ungcwatyelwe eQina kuCentane ngenjikalanga yangoMgqibelo.