Aza kubeka iKumkani amaMpondo

Iza kubekwa ngokusesikweni lesizwe samaMpondo ngomhla weshumi elinethoba kwinyanga yoMqungu, kunyaka ozayo, iKumkani yesa sizwe ekukudala ilindiwe ngamaMpondo uZanozuko Tyelovuyo Sigcau, komkhulu eQawukeni.

Othethe egameni lesizwe samaMpondo, uNkosana uVuyani Sigcau, uthi baxolele ukumila ingca emqolo kudle amahashe abajiki kwesi isihlandlo.

“Kudala sijika sele siwubekile umhla wokubekwa kweKumkani ngenxa yeentshaba zethu, asijiki kwesi isihlandlo, siza kuyibeka ngokwesiko lamaMpondo, hayi ngokomthetho waseNtshona,” utsho uSigcau.

Uthi isigqibo sokubekwa kwale Kumkani simiswa ngabantu abathembele ngeenkundla zaseNtshona izihlandlo eziliqela.

“Izindlu zonke eziphambili kubuKumkani bamaMpondo bezikho kwisigqibo sokubekwa kweKumkani yethu, kudala sijikeleziswa,” ucacise watsho uSigcau.

Izindlu eziphambili kubuKumkani bamaMpondo ziquka indlu kaMqikela, Hlamandlana, Sigcau kunye noNdamase.

“Silindele iiKumkani eziphuma kumaphondo ohlukeneyo, izindlu zonke zendlu kaFaku, ingakumbi indlu kaNkosi Ntsikayezwe noKumkani uNdamase Ndamase simlindele, ngabo abanegunya lokubeka le ngubo kumagxa wale Kumkani,” ucacise watsho uSigcau.

Umcimbi wokubekwa kwale Kumkani ulibaziseke izihlandlo eziliqela ngenxa yokuba indlu kaKumkani uMpondombini Sigcau ifaka izimangalo ezaziphikisa ukubekwa kwale Kumkani.

“Sazi kakuhle ukuba nangoku emva kokuba inkundla yezibheno ephinde yasingqinela ukuba nguZanozuko uKumkani, baphinde bafaka isimangalo, siyaqhuba asinaxesha lankundla ngoku,” uthethe watsho uSigcau.

Ukanti iNkosazana emiyo kwindlu kaKumkani uMpondombini Sigcau, uWezizwe Sigcau, akafumanekanga ukwenza ilizwi ngalo mcimbi.

Othethe egameni leSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli eMpuma Koloni, uMamkeli Ngam, uthethe wathi:

“Andiqinisekanga ukuba ikhona imbalelwano esuka kwela komkhulu, kungenzeka ke ukuba umcimbi usephakathi kwabo kunye ne-ofisi kamongameli nanjengokuba kudla ngokuba njalo,” uthethe watsho.

Umongameli weli uJacob Zuma wagqithisa isiqinisekiso sobuKumkani, kuKumkani uZanozuko Tyelovuyo Sigcau ngo2010, eqinisekisa ukuba busemthethweni ubuKumkani bukaZanozuko.

Ngokomthetho kumele ukuba kubekho ijaji, umongameli kunye nomphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumento nemicimbi yemveli kuzwelonke nasephondweni.

Yikomishini kaNjingalwazi Nhlapho eyaveza ukuba abukho ubuKumkani kwindlu kaMpondombini Sigcau. Lo mcimbi uzakuqhutyelwa komkhulu eMzindlovu eLusikisiki.

“Phaya kulele amathambo kaFaku, amathambo kaMqikela nakaSigcau, simele ukuba iKumkani siyibeke eMzindlovu,” utsho uSigcau.