Azakudibana amakhosikazi angamanina eBhayi

Usekela mphathiswa wezonxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams

Usekela
mphathiswa wesebe lezonxibelelwano kuzwelonke uStella Ndabeni-Abrahams
uzakuxoxa banzi namakhosikazi angoo nondaba beli malunga nempumelelo nenkqubela
phambili yamanina kwezonxibelelwano. Ngamanina akumakhulu amabini aquka
intatheli,abahleli,abafoti nabadidiyeli abazakuthatha inxaxheba kulenkqubo
nekulindeleke ukuba ibanjelwe eBhayi ngo Mgqibelo. Inxaxheba yabo kwinkqubo
yokuxhobisa abantu ngendaba izakuxoxwa banzi kulendibano nge njongo
zokusebenzisa eliqonga ukuphuhlisa ilizwe loMzantsi Afrika.

 Ngokwengxelo
kulindeleke ukuba kubekho igqiza lamanina eli lodwa elizakuba lixoxa banzi
ngemicimbi yoshishino kwezendaba kwanendlela zokukhusela imisebenzi ngaxesha
nye. Lo sekela mphathiswa kulindeleke ukuba acacisele lamakhosikazi ngeenguqu
ezikhoyo kunxibelelwano kwihlabathi ngokubanzi nge njongo zokuwaxhobisa. La manina azakuxhotyiswa ngendlela ezahlukileyo ezinokwenza ukuba
akwazi ukufikelela kumanqanaba aphezulu kwezonxibelelwano kwihlabathi. Le
nyanga ka-Agasti yinyanga ebekelwe bucala ukuhlonipha amanina ngendlela
ezahlukileyo, urhulumente wenza inzame zokunika amanina amathuba ngendlela
ezahlukileyo.