Azikabhatalwa iimvumi ezacula kwiCountdown

Igqala lomculo weJazz uRay Phiri kwiCountdown 2016 eMontiUMFANEKISO: SIYANDA ZAKHE

Sekuqengqeleke iiveki zingekahlawulwa iimvumi ebezithathe inxaxheba kumnyhadala womculo wokufinca unyaka ka-2016, kuMasipala iBuffalo City, nobubizwa ngokuba yiCountdown to 20-17. Uninzi lezi mvumi zikhala ngelithi zisafumene iwaka leerandi kuphela kwimali ezaziyithenjisiwe. Noxa kunjalo uMasipala iBuffalo City uthi uyihlawule imali kubaququzeleli bomnyhadala. Lo mnyhadala washiya uninzi lwezimvumi zivutha ngumsindo ngenxa yokungakhathalelwa ngolu suku, kwindawo ezazihleli kuyo, nangokumane kucima umbane ngexesha ziseqongeni.

Igqala lezomculo kweli uRay Phiri ukhale ngelithi ixesha awayecwangciselwe ukucula ngalo ayililo elikwisivumelwano, kwaye wayelambile, ukutya kwakuthengelwa emva kokuba eye wathukisela. Ugxeke abaququzeleli balo mnyhadala ngokungacwangcisi ngokufanelekileyo.

Isixeko saseMonti sizibone sisingathe iminyhadala yeCountdown to 2017 emibini, kumabala emidlalo iABSA Stadium naseBuffalo Park, emva koqhekeko olwenzeke kubaququzeleli.

Ezi mvumi zondlale izikhalazo zazo kwintlanganiso ebiseVincent Park eMonti nomnye wabaququzeleli balo mnyhadala uLindiwe Nkente ebutsheni bonyaka.

Kule ntlanganiso zanikwa isithembiso sentlawulo kwiveki elandela leyo, nengekabonakali kude kube namhlanje.

Omnye wabasasazi abaziwayo eMonti uFunky Furaz, wesikhululo sosasazo sasekuhlaleni iKumkani FM uzityande igila kwenye yeenkqubo zesisikhululo uJus’ Blaze ebalisela abalandeli bakhe ngokungaphumeleli kwakhe eqongeni. Uthe wayenesivumelwano sentlawulo ye-R3000 kodwa izinto azahamba ngokwesicwangciso.

Iimvumi zikhala ngelithi ukungahlawulwa emva kwexesha ebekuvunyelwene ngalo ibonisa ukuba ukungahlonipheki kwazo kubaququzeleli beBuffalo City Countdown, nezityhole ngelithi baxabise iimvumi zangaphandle kuphela.

Umphathi weCountdown Nkente uziphendulele ngelithi, “Kumhlangano ebesinawo neemvumi zalapha ekhaya sigqibe ngelithi imali izongena kwiibhanki zabo xa inkampani yabucala ebithengisa amatikiti, uComputicket egqibile ukubala imali yamatikiti.’

Uthi iyamothusa indaba yokufowunelwa kwakhe ngabasasazi bembuza ukuba imali yeemvumi uyibhatala nini. “Akakwazanga ukuyiphendula imibuzo yeemvumi zalaphe ekhaya komnye wonomathotholo balapha eMonti, kwingqubo yeHip Hop uJus Blaze,” utshilo uNkente.

Ngaphandle kweemvumi, abasebenzi ebebencedisa kulo mnyhadala ngoba busuku nabo bathi abakahlawulwa, kwaye kuthiwa amagama abo akafunyanwa ezincwadini.