Aziphindi zipapashwe emaphepheni iziphumo zeMatriki!

ABAFUNDI abayi kuphinda balale benexhala xa kuza kuphuma iziphumo zabo zikaGrade 12.

Isebe leMfundo esiSiseko liqinisekisile ukuba alisayi kupapasha iziphumo zeMatriki ka2021 kumaqonga oluntu, laze lathi umthetho wePOPIA sisizathu soku.

OnguMlomo weSebe uElijah Mhlanga uthi basele iso umthetho kaSection 14 woMgaqosiseko woMzantsi Afrika ka1996 othi wonke ubani unelungelo kwimfihlo.

Eli lungelo lokuba nemfihlo libandakanya ilungelo lokukhuselwa ekuqokeleleni, ukugcinwa, ukusasazwa kunye nokusetyenziswa kolwazi lomntu ngokungekho mthethweni.

Ngoku abafundi baza kuqokelela iziphumo zabo kwizikolo bebefunda kuzo.

Iziphumo zakuqala ukuphuma ngomhla we21 kweyoMqungu.