Azuza kwiinkqubo zeBRICS amafama wenyama ebomvu

Amathokazi eenkomo zeBonsmara.

Umbutho wamafama avelisa inyama ebomvu kweli, iRed Meat Producers Organisation, izamkele ngovuya iindaba zokuba inyama yabo izakuthunyelwa eSaudi Arabia.

OnguMphathi kulo mbutho, uGerhard Schutte, uthi ezi ziziphumo zentsebenziswano phakathi kwamafama avelisa inyama ebomvu eMzantsi Afrika.

“Ilizwe laseSaudi Arabia lelinye lamazwe asandula kungena nje ngelungu lendibanisela yeBrazil, Rashiya, Indiya, Tshayina noMzantsi Afrika iBRICS,” kucacisa uSchutte.

Encoma le ntsebenziswano uSchutte akakulibalanga ukuncoma isebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle kweli.

“Amafama avelisa inyama ebomvu kweli aquka amafama aphantsi kombutho iRed Meat Producers Organisation, National Emerging Red Meat Producers Organisation, South African Feedlot Association kwakunye neSouth African Abattoir Association,” kutsho uSchutte.

Uthi oku kuyinxalenye yesicwangciso esidibanisa le mibutho injongo yayo ikukuphucula ukuveliswa kwenyama ebomvu kweli nakwihlabathi jikelele ngo2030.

Amathole weBonsmara.

“Injongo yalo mbono kukuba mayikhule imveliso yenyama ebomvu, ikhule nangomgangatho weenkomo neegusha eziveliswa ngamafama, oko kuya kwandisa ingeniso,” uhambisa atsho uSchutte.

Kumafama angamashumi amane anesihlanu amawaka kweli, amafama wenyama ebomvu adlala indima enkulu ngokudala amathuba emisebenzi, logama ekwaxhasa imeko yezimali yeli.

“Enye yezinto esenza ukuba sohluke ngenyama yethu ebomvu esiyivelisayo kukuba sixhela iinkomo ezisencinci ezinenyama enencasa emangalisayo, leyo yimfihlelo yethu yokufuya iinkomo,” kutsho uSchutte.

Ngokwaloo mbono ka2030 kulindeleke ukuba ikhule imveliso yenyama ebomvu ngamashumi amabini eepesenti ekhulwini eyenkomo, ize eyegusha ikhule ngeepesenti ezintandathu ekhulwini.

Uninzi lwamafama asakhulayo eMpuma Koloni athatha inxaxheba kwimveliso yenyama ebomvu ngeenjongo zokukhula nangaphezulu.

UMphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle eMpuma Koloni uNonkqubela Pieters unikise ngeenkomo zohlobo leBonsmara kwiveki ephelileyo kumafama weli phondo.

Icacisa ngezi nkomo iNkulumbuso uOscar Mabuyane uthethe wathi, “Zizakuya kwiindawo ezahlukeneyo zephondo zizama ukukhulisa amafama avelisa inyama ebomvu kwiMpuma Koloni,” utshilo uMabuyane.