Babalisa ngempumelelo yabo abaphumelele emagqabini

Elona khubalo lempumelelo elenze * -Odwa Jim, wesikolo iSt Johns College eMthatha, ekubeni abe ngumfundi ogqwese kuzwelonke nasephondweni kukuba lo mfundi ufunde uGrade 12 ngethuba ebesaqhuba izifundo zikaGrade 11.

UJim ebephakathi kwabafundi abagqwesileyo kuzwelonke abathe bawongwa ngumphathiswa wemfundo esisiseko * -Angie Motshekga eRhawutini ngoLwesibini. NgoLwesithathu, uJim untingele eMonti apho athe wawongwa ngurhulumente wephondo ngembasa ekhatshwa sisatifikethi nemali.

“Andiyazi nokuba mandithini yimincili. Liyinene elithi ukusebenza nzima, kuza nomvuzo. Ngethuba ndigqibezela uGrade 11, ndaqokelela iincwadi zakwaGrade 12 ndazifunda. Kuthe kuvulwa izikolo ndabe ndinalo ulwazi ngoGrade 12,” utshilo uJim.

Impumelelelo kaJim ize ngolu hlobo: IsiXhosa (92%), isiNgesi (86%), Physical Sciences (100%), Mathematics (100%), Life Sciences (97%), Life Orientation (97%), Tourism (92%).

UPhiwokuhle Yase wesikolo samabanga aphakamileyo iNdabankulu eGcuwa ungomnye wabo bathe baziqaqambisa kweli phondo kwiziphumo zabo zebanga leshumi zika2015.

Impumelelelo kaYase ize ngolu hlobo: IsiXhosa (84%), isiNgesi (82%), Agricultural Sciences (88%), Maths Literacy (88%), Life Sciences (89%), Life Orientation (89%), Economics (82%).

Uyase sele ethathiwe kwiYunivesithi yaseRhodes eRhini uzakwenza izifundo zomthetho.

Yena uthi ukholelwa xa ezifundela yedwa kuneqela nanjengoko esithi iqela libanako ukulibazisa ngamanye amaxesha.

USarah Lebona wesikolo iMvenyane eMatatiele naye ukholelwa ukuba ukuzifundela wedwa elo lelona chiza likwenza ukuba uphumelele nanjengoko esithi yena oko kumncedile kwizifundo zakhe. ULebona uzakwenza izifundo zakhe zobugqirha kwiyunivesithi yasePitoli.

Uthi ukusebenza nzima kuko ekumenze waphumelela kwizifundo zakhe, uthi waye wohlukana nokunfuda neqela kusekwangethuba kuba esithi wabona igathi akoneliseki ngale ndlela afuna ngayo ukufunda.

Impumelelelo kaLebona ize ngolu hlobo: IsiXhosa (86%), isiNgesi (78%), Physical Sciences (85%), Mathematics (90%), Life Sciences (87%), Life Orientation (82%), Geography (92%).

Inzalelwane yakuGatyana engumfundi kwisikolo samabanga aphezulu iSt Jonhs College eMthatha uKukhokuhle Tsengwa uzokwenza izifundo zobunjineli kwiYunivesithi yaseKapa.

UTsengwa ekunye nosapho lwakhe bathi bebeyilindele le mpumelelo nanjengoko engumntu osoloko esencwadini kwaye engumnntu ohlala enolwazi.

Impumelelelo kaTsengwa ize ngolu hlobo: IsiXhosa (85%), isiNgesi (87%), Physical Sciences (100%), Mathematics (100%), Life Sciences (97%), Life Orientation (98%), Agricultural Sciences (90%).