Babanjelwe ukuvala iindlela ngeeloli

Abane babanjelwe ukuvala iindlela ngeelori.

Amapolisa abambe abarhanelwa abane abaneminyaka engamashumi amabini anesibini (22) ukuya kumashumi amahlanu anesibini (52) ubudala ngenxa yokuqweqwedisa iiloli bezisebenzisa njengezixhobo zokuvala uhola wendlela uN2 phakathi koMthatha neGcuwa eDutywa.

Esi sehlo senzeke ngoLwesihlanu umhla weshumi elinesibini kuCanzibe ngezithuba zentsimbi yesibini emini maqanda kufuphi naseColosa, eKing Hintsa, nelali yaseNgxakaxha engaphandle kwaseDutywa.

Ngokwengxelo, abarhanelwa ekucingelwa ukuba bangabasebenzi bemibutho yeeteksi zasekuhlaleni, babeke iliso ezi loli ngethuba zidlula eDutywa, bamisa, benyanzela abaqhubi ukuba banikezele ngezitshixo ukuze benze lo mthetho ungekho mthethweni, bevala indlela.

“Ekuhambeni kwemini amapolisa eqhuba uphando kukhangelwa abenzi bobubi, kufunyanwe ulwazi olukhomba abarhanelwa. Ekugqibeleni, abarhanelwa abane baye babanjwa eDutywa kwaze kwafunyanwa nezitshixo zeloli ababehambe nazo.

“Isizathu sokuvalwa kweendlela asikaziwa okwangoku, nangona kunjalo, amatyala okuqweqwedisa kweeloli, ukufunyanwa kwezinto ekurhaneleka ukuba zibiwe kunye nomonakalo weziseko ezingundoqo ayaphandwa,” utshilo uBrigadiya Tembinkosi Kinana wamapolisa.

NgoMvulo, umhla weshumi elinesihlanu kuCanzibe, abarhanelwa abebebanjiwe bavele kwinkundla yamatyala eDutywa.

Ukubanjwa kwabarhanelwa kunconywe nguMkomishinala wePhondo uLieutenant General Nomthetheleli Mene. Uthe nangona iSAPS ihambisana nelungelo labantu lokuvakalisa ukungoneliseki kwabo nangantoni na, baxhalabile ngendlela abantu abazivakalisa ngayo njengoko oko kuthetha ukunyhasha ilungelo elisisiseko labanye abantu lokuhamba ngokukhululekileyo.

“Olu hlobo lokuziphatha aluyi kunyanyezelwa kwaye abo bathe gqolo ukuwela umgca kulo mba ngokuqinisekileyo bayakuzifumana sele besemva kweengcango zentolongo. Kukho iindlela ezilawulwayo nezamkelekileyo abantu abazisebenzisayo ukuhambisa iinkxalabo zabo. Abo bakhetha ukungawahoyi la majelo baya kuqhubeka bezibhentsisa ngokwaphula imithetho.” utshilo uMene.