Babanjiwe abanyanzelise umtshato kokhubazeke ngengqondo

Abantu abathathu abasele bekhulile bavalelwe ngenxa yokutshatisa ngenkani intwazana eneminyaka elishumi elinesithathu (13) ekhubazeke ngengqondo.

INkundla ePhakamileyo yaseGqeberha igwebe uBheki Nxasana (66), Mxosheni Sibiya (67), kunye noNomvo Nxasana (68), udilikajele ngezityholo zokurhweba ngokungekho mthethweni kwanokutshatisa ngenkani intwazana eneminyaka elishumi elinesithathu (13) engaphilanga ngengqondo.

Inkundla igwebe uNxasana, ebelitshate naye ngenkani ixhoba iminyaka elishumi elinesibhozo (18) neshumi elinesihlanu (15) ngamatyala amabini okudlwengula.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA, uLuxolo Tyali, abathathu bagwetywe iminyaka elithoba, emine yaxhonywa iminyaka emithathu, nemithandathu entolongweni, emibini yayo yaxhonywa iminyaka emithathu, ngesityholo sokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, ukutshata ngenkani ngenjongo yokuxhaphaza.

“Inkundla iyalele ukuba izigwebo zihambe ngaxeshanye, nto leyo ethetha ukuba uBheki uza kuhlala iminyaka elishumi elinesibhozo (18), logama abekunye naye kwamanye amatyala baza kuhlala iminyaka emihlanu.

“Inkundla yaphinda yayalela ukuba amagama abo afakwe kwiRejista yeSizwe yaBaphulimthetho ngokweSondo kunye neRejista yeSizwe yoKhuseleko lwaBantwana,” utshilo.

UTyali uthe ubungqina bubonisa ukuba ixhoba laliyinkedama lihlala nomalume walo uSibiya KwaDukuza KwaZulu Natal, waza umalume walo wanikela ngalo kutitshala wakhe wesikolo seCawe nowayengumhlobo noNomvo Nxasana ongudade walowo ebezaba kuba ngumyeni wexhoba.

UTyali uthi uNxasana wamsa kwintombi yakhe ehlala eMbizana eMpuma Koloni, apho azalelwa khona uBheki Nxasana obesebenza eGqeberha.

“Ngo2016 uBheki encediswa nguNomvo waqalisa uthethathethwano lwelobola noSibiya kwahlawulwa kwaza le ntwazana yenzwa ukuba ihambe ngeteksi ukuya eGqeberha.

“Lithe lakufika ixhoba apho belisiya khona, uBheki walithatha walisa endlini yakhe apho walikrwitsha walala nalo ngenkani.

“Wamxelela ukuba ngoku ungumyeni wakhe kwaye uye wamhlawula ilobola, ngoko ke kufuneka athobele iminqweno yakhe nemiyalelo yakhe, nomntwana wenziwa ukuba anxitywe isinxibo sesintu somfazi osandul’ ukutshata. Wathiywa negama lomendo.

“Emva kwethuba wasiwa kwaBheki eMbizana nalapho kwanyanzeleka ukuba ahlale esebenza njengomakoti nalapho wathi akuba ehlobene noogxa bakhe uBheki wamthethisa, wathi makabuyiselwe kwindlu yakhe eGreenbushes eGqeberha, apho wamdlwengula kwakhona.

“Ixhoba likwazile ukuqhwesha kuBheki lincediswa yintombi yalo eneminyaka engamashumi amabini (20) ubudala kunye nentombi yakhe endala, nabathe bancedisana naye ukuya kuxela lo mba emapoliseni ngomhla wamashumi amabini anesine (24) kuTshazimpuzi ka2017, kwalandela ukubanjwa kwakhe,” wongeze watsho uTyali.