Babanjwe benamakhadi ayi-221 akwaSASSA

IBUTHO lamapolisa eliphanda amatyala anobuzaza, iiHawks, libambe lavalela abantu abalishumi elinesine emva kokurhangqwa befumbethe amakhadi wemali yendodla (SASSA). 


Aba barhanelwa babanjwe eMonti, ze babekwa ityala lokutyeshela umthetho wonaniselwano ngemali (National Credit Act), ngenxa yokufunyanwa benamakhadi angengawabo angamakhulu amabini anamashumi amabini ananye (221). 


Ababanjiweyo nguNoluvo Kastikasti (29), Masibulele Maqhovu (30), Jeff Ngomba (34), Pumza Bolo (39), Unathi Kwayiya (42), Vuyelwa Magwadi (45), Nontsikelelo Nyonane (46), Elizabeth Joka (47), Cikizwa Phonoyi (50), Ntombizanele Ludziya (52), Sindiswa Mtshatsheni (53), Wandile Dyantyi (54), Mercy Mbinda (56) kwanoEric Yula (63). 


Ukubanjwa kwabo kulandela ukuhletyelwa kweeHawks ukuba bebekhupha imali kwiiATM ezikudederhu lweevenkile eMonti ngomhla wendodla (ngoMvulo) kule veki. 


“Inkundla yaseMonti ibanike ibheyile yamakhulu amahlanu eerandi (R500) umntu ngamnye. Ityala labo lakubuyela enkundleni ngomhla wesibini kweyeThupha,” sitshilo isithethi seeHawks uKapteni Anelisa Ngcakani.